English below

Maandag 13 mei om 13:30 zijn studenten van de Radboud Universiteit een kampement begonnen om te eisen dat de universiteit zich uitspreekt tegen de genocide in Gaza. Ze roepen op tot het bekendmaken van de banden die RU heeft met Israël, het boycotten van deze banden en Israelische producten. Studentenvakbond AKKU steunt de demonstrerende studenten en medewerkers, de het organiserende comité Nijmegen for Palestine, en onderstreept de gestelde eisen.

Voor deze demonstratie zijn er vele pogingen gedaan vanuit studenten om in gesprek te gaan met de RU. Hier is niks mee gedaan. Deze actie is het gevolg van een college van bestuur dat al te lang de stem van studenten en medewerkers negeert, weigert inhoudelijk te reageren op hun zorgen, en hun kop in het zand steekt voor de genocide van meer dan 30.000 Palestijnen. AKKU begrijpt de escalatie en dat er door studenten gegrepen wordt naar deze actievorm.

Vorige week zijn soortgelijke kampementen in Amsterdam en Utrecht hardhandig neergeslagen door de politie. Hierin zijn meerdere studenten slachtoffer geweest van extreem en onnodig politiegeweld. We zien dat het demonstratierecht in hoger onderwijs steeds meer onder druk komt te staan. De vakbond roept het college van bestuur op om op gelijke voet met studenten in gesprek te gaan, in plaats van de politie op vreedzame studenten af te sturen.

Als studentenvakbond houden we ons primair bezig met de belangen van studenten in Arnhem en Nijmegen. Echter houdt het strijden voor een goed leven voor jonge mensen niet op bij de grens. Juist als vakbond moeten we ook internationale solidariteit tonen met een land zoals Palestina, waar nu duizenden studenten, jongeren, kinderen, en vele anderen nu vermoord en onderdrukt worden. 

AKKU roept ook andere studentenorganisaties en vakbonden aan de Radboud Universiteit op om zich solidair te verklaren met de actie. 

English version:

Monday, May 13th at 1:30 p.m. Radboud University students started an encampment to demand that the university speak out against the genocide in Gaza. They are calling for disclosure of RU’s ties to Israel, and boycotting these ties and Israeli products. Student union AKKU supports the demonstrating students and staff, the organizing committee Nijmegen for Palestine, and underlines the demands made.

Before this demonstration, many attempts were made by students to enter into dialogue with the RU. Nothing resulted from this. This action is the result of a university board that has ignored the voice of students and staff for too long, refused to respond substantively to their concerns, and stuck their heads in the sand for the genocide of over 30,000 Palestinians. AKKU understands the escalation and that this form of action is being seized upon by students.

Last week, similar encampments in Amsterdam and Utrecht were brutally beaten down by the police. Several students were victims of extreme and unnecessary police violence. We see that the right to demonstrate in higher education is coming under increasing pressure. The union calls on the board of the university to engage with students on an equal footing, rather than sending police on peaceful students.

As a student union, we are primarily concerned with the interests of students in Arnhem and Nijmegen. However, fighting for a good life for young people does not stop at the border. Especially as a union, we should also show international solidarity with a country like Palestine, where thousands of students, youth, children, and many others are now being murdered and oppressed.

AKKU also calls on other student organizations and unions at Radboud University to show solidarity with the action.

Doe mee! Deel dit bericht.