Dit is de privacyverklaring van Studentenvakbond AKKU, hierna te noemen ‘AKKU’. Deze verklaring heeft betrekking op de verschillende vormen van gegevensverwerking die AKKU hanteert.

AKKU respecteert de privacy van alle studenten, sympathisanten en andere gebruikers van onze websites en diensten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In het bijzonder hanteren wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid rondom de persoonsgegevens van onze leden, daar het lidmaatschap van een vakbond een bijzonder persoonsgegeven is.

AKKU staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40145328.

Deze verklaring is vastgesteld door het bestuur van AKKU op 30-04-2020.

Verantwoordelijke

AKKU is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat AKKU beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

AKKU is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Namens AKKU wordt deze taak uitgevoerd door het bestuur. Om de naleving van de AVG te waarborgen en daarmee een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te garanderen, is er binnen het bestuur een portefeuillehouder AVG & Privacy aangewezen.

Verwerken van persoonsgegevens

Lidmaatschap

AKKU verwerkt persoonsgegevens van leden. Dit heeft een drieledige doelstelling. Ten eerste verwerkt AKKU persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie en het werven van leden, ten tweede voor het innen van contributiegelden middels een automatische incasso, en ten derde voor het contacteren van leden binnen de door henzelf aangegeven voorkeuren.

Persoonsgegevens

AKKU verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. AKKU verwerkt tevens persoonsgegevens in de zin van artikel 9, sub 1, van de AVG. Dit gaat om het lidmaatschap van AKKU zelf.

AKKU verwerkt uw uw naam, lidmaatschapsstatus, faculteit en mailadres ten behoeve van de ledenadministratie.

AKKU verwerkt uw faculteit, lidmaatschapsstatus en de wijze waarop u ons hebt leren kennen ten behoeve van het werven van leden.

AKKU verwerkt uw naam, mailadres, uw mobiele telefoonnummer, uw mailvoorkeuren en uw interesses om u van voor u relevante informatie te kunnen voorzien.

AKKU verwerkt uw naam, adres, donatiebedrag, lidmaatschapsstatus en IBAN-rekeningnummer te bepalen hoeveel contributie en donatiegelden u verschuldigd bent, en deze gelden te innen door middel van een automatische incasso.

Grondslag

Er zijn verschillende grondslagen waarop AKKU zich baseert bij het verwerken van persoonsgegevens.

Voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van uw lidmaatschap bij AKKU vragen wij u om toestemming. Door middel van mailvoorkeuren en interesses biedt AKKU u de mogelijkheid om deze toestemming zo specifiek mogelijk te kunnen geven.

De persoonsgegevens die AKKU verwerkt rondom contributies en donaties zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, te weten de uitvoering van een automatische incasso. Dit gaat om uw naam, adres, donatiebedrag, lidmaatschapsstatus en IBAN-rekeningnummer.

Het voeren van een ledenadministratie is een wettelijke verplichting. Om aan deze verplichting te voldoen, verwerken wij uw naam, lidmaatschapsstatus, faculteit en mailadres.

Het werven van leden is voor AKKU een gerechtvaardigd belang. Leden zijn immers nodig om activiteiten te financieren en standpunten democratisch te legitimeren in de studentengemeenschap. Om de nadelen van deze categorie verwerkingen voor u te minimaliseren zijn beveiligingsmaatregelen getroffen.

Beveiliging

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens zijn verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen.

Om de naleving van de AVG te waarborgen en daarmee een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te garanderen, is er binnen het bestuur een portefeuillehouder AVG & Privacy aangewezen.

De ledenadministratie is opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde omgeving. Enkel de secretaris van het bestuur en de administrator van de website hebben toegang tot deze omgeving.

Wanneer statistische gegevens over leden binnen AKKU worden besproken met een gerechtvaardigd belang, worden er door de secretaris geaggregeerde rapportages opgesteld die niet tot personen te herleiden zijn.

Bij het verzenden van gegevens wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

Bewaartermijn

In beginsel worden persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap bewaart zo lang u lid bent van AKKU. Om administratieve redenen en ten behoeven van de automatische incasso, kan het verwijderen van uw gegevens op zich laten wachten tot één jaar na uw uitschrijving.

Contactenlijst oud-leden

AKKU verwerkt persoonsgegevens van oud-leden. Zo kan AKKU contact onderhouden met oud-leden.

Persoonsgegevens

AKKU verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

AKKU verwerkt uw naam, mailadres, uw mobiele telefoonnummer, uw mailvoorkeuren en uw interesses om u van voor u relevante informatie te kunnen voorzien.

Grondslag

Voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van contact met oud-leden vragen wij u om toestemming. Door middel van mailvoorkeuren en interesses biedt AKKU u de mogelijkheid om deze toestemming zo specifiek mogelijk te kunnen geven.

Beveiliging

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens zijn verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen.

Om de naleving van de AVG te waarborgen en daarmee een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te garanderen, is er binnen het bestuur een portefeuillehouder AVG & Privacy aangewezen.

De contactenlijst is opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde omgeving. Enkel de secretaris van het bestuur en de administrator van de website hebben toegang tot deze omgeving.

Bij het verzenden van gegevens wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens in de contactenlijst oud-leden wordt voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is nodig om u te blijven voorzien van uitnodigingen voor reünies.

Afname diensten

AKKU levert verschillende diensten en verwerkt daarbij persoonsgegevens. Dit is nodig voor het uitvoeren en verbeteren van deze diensten.

Persoonsgegevens

AKKU verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

AKKU verwerkt uw naam, mailadres en uw mobiele telefoonnummer om contact met u te kunnen onderhouden over de door u afgenomen diensten.

AKKU verwerkt uw naam, adres en IBAN-rekeningnummer om de door u verschuldigde kosten voor de door u afgenomen diensten te innen door middel van een automatische incasso.

Grondslag

Er zijn verschillende grondslagen waarop AKKU zich baseert bij het verwerken van persoonsgegevens.

Voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden bij het afnemen van diensten wordt u gevraagd om toestemming.

Persoonsgegevens die u verstrekt bij het afnemen van diensten kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van deze diensten. Dit is een gerechtvaardigd belang. Voor u is dit voordelig, omdat u beter diensten ontvangt.

De persoonsgegevens die AKKU verwerkt rondom de automatische incasso zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, te weten het afnemen van een dienst. Dit gaat om uw naam, adres en IBAN-rekeningnummer

Beveiliging

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens zijn verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen.

Om de naleving van de AVG te waarborgen en daarmee een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te garanderen, is er binnen het bestuur een portefeuillehouder AVG & Privacy aangewezen.

Uw gegevens worden opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde omgeving. Enkel de secretaris van het bestuur en de administrator van de website hebben toegang tot deze omgeving.

Wanneer uw gegevens nodig zijn voor het leveren van de door u gewenste dienst, worden deze enkel verstrekt aan diegenen die de dienst aan u leveren. De groep personen die toegang heeft tot deze gegevens wordt zo klein mogelijk gehouden, en enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst worden gedeeld.

Bij het verzenden van gegevens wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in beginsel bewaard zolang u van de dienst gebruik maakt. Daarna worden uw gegevens nog maximaal één jaar bewaard ten behoeve van het verbeteren van de diensten.

Deelname acties en petities

AKKU organiseert verschillende acties en petities en verwerkt daarbij persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

AKKU verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

AKKU verwerkt uw naam om onderscheid te maken tussen deelnemers van de actie of petitie.

AKKU verwerkt uw naam, mailadres en uw mobiele telefoonnummer om contact met u te onderhouden over de actie of petitie en na afloop over de gevolgen van de actie of petitie.

Grondslag

Er zijn verschillende grondslagen waarop AKKU zich baseert bij het verwerken van persoonsgegevens.

Voor alle persoonsgegevens die verwerkt worden bij het afnemen van diensten wordt u gevraagd om toestemming.

Het verwerken van uw naam is nodig om onderscheid te maken tussen deelnemers aan een actie of petitie. Dit is een gerechtvaardigd belang.

Beveiliging

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens zijn verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen.

Om de naleving van de AVG te waarborgen en daarmee een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te garanderen, is er binnen het bestuur een portefeuillehouder AVG & Privacy aangewezen.

Uw gegevens worden opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde omgeving. Enkel de secretaris van het bestuur en de administrator van de website hebben toegang tot deze omgeving.

Bij het verzenden van gegevens wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in beginsel bewaard zolang de actie of petitie loopt. Na afloop van de actie of petitie worden uw gegevens nog maximaal één jaar bewaard om u te informeren over de gevolgen van de actie. Wanneer er aan het einde van dit jaar nog ontwikkelingen zijn en wij denken dat het nodig is om u later alsnog te informeren, stellen wij u in kennis van een verlenging van deze termijn.

Websitebezoek

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en om deze website te verbeteren. Voor zover deze cookies niet noodzakelijk zijn, kunt u deze uitzetten via het menu cookie-instelling. U kunt noodzakelijke cookies ook uitschakelen via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Persoonsgegevens

AKKU verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

AKKU verwerkt uw IP-adres.

Grondslag

Het verwerken van uw IP-adres is nodig om onderscheid te maken tussen bezoekers. Dit is een gerechtvaardigd belang. Wij minimaliseren de nadelen voor u door een verwerkersovereenkomst met Google af te sluiten en door alle aanvullende verwerkingen binnen Google Analytics uit te zetten.

Beveiliging

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens zijn verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen.

Om de naleving van de AVG te waarborgen en daarmee een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te garanderen, is er binnen het bestuur een portefeuillehouder AVG & Privacy aangewezen.

Uw gegevens worden opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde omgeving. Enkel de secretaris van het bestuur heeft toegang tot deze omgeving. In deze omgeving zijn enkele geaggregeerde rapportages beschikbaar. Deze omgeving is zo ingericht dat er geen persoonlijke profielen kunnen worden opgeroepen.

Bij het verzenden van gegevens wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden tot 14 maanden na uw bezoek bewaard. Dit is de kortst mogelijke termijn die in de instellingen van Google Analytics mogelijk is.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naar aanleiding van beleidswijzigingen die AKKU doorvoert. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. AKKU behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw verzoeken mailen naar info@akku.nu