Skip to main content

Studenten en persoonsgegevens: eerste hulp bij privacyschending

Vandaag heeft een onbekende de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen afgeperst. Er zouden maar liefst 180.000 persoonsgegevens buit zijn gemaakt. Voor studenten kan het datalek ernstige gevolgen hebben, zoals phishing en identiteitsfraude. Niet chill! Onze Rechtswinkel legt daarom uit wat persoonsgegevens zijn, hoe je er grip op kunt krijgen en wat je kunt doen tegen een inbreuk op jouw privacy.

Wat zijn persoonsgegevens? Dit zijn, kort gezegd, alle gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan algemene gegevens, zoals je naam, adres en rekeningnummer. Daarnaast spreekt de AVG over ‘bijzondere persoonsgegevens’: gegevens die erg gevoelig zijn. Een selfie op Instagram of gegevens over je politieke opvattingen zijn daar belangrijke voorbeelden van.

Verder is het van belang wie de gegevens in handen heeft. Immers, niet alle gegevens zijn voor iedereen bruikbaar. Je studentnummer, bijvoorbeeld, is alleen voor de hogeschool of universiteit waaraan je studeert een relevant gegeven. Deze instelling is namelijk de enige die het gegeven kan koppelen aan jou als persoon. 

“Ook een selfie op Instagram is een persoonsgegeven!”

Om meer grip te krijgen op jouw persoonsgegevens, heb je drie belangrijke rechten. Het eerste is het recht op inzage van gegevens. Zo kun je de Radboud Universiteit of HAN vragen om je antwoorden op open tentamenvragen op te sturen. Het tweede recht betreft het recht op wijziging. Je kunt, zoals de term al verraadt, je onderwijsinstelling verzoeken een gegeven in de database te veranderen. Denk hierbij aan verwerking van een verhuizing, of het doorvoeren van een geslachtsverandering. Het derde recht is het recht op verwijdering. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer je bent afgestudeerd, of doorstroomt na het behalen van je propedeuse. Het staat je dan vrij om de onderwijsinstelling die je verlaat te verzoeken je contactgegevens te verwijderen. 

“Studenten van wie de privacy is geschonden, kunnen een schadevergoeding eisen.”

Als slachtoffer van een datalek heb je helaas niets meer aan deze rechten. Met lege handen sta je echter niet. Je kunt je namelijk beroepen op het recht van informatie. Op deze manier kun je achterhalen wat er met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Vervolgens kun je, zowel zelfstandig als als groep, een schadevergoeding eisen. Meestal komt dit neer op een bedrag van €500. 

Ben jij slachtoffer van een datalek? Onze Rechtswinkel geeft gratis informatie en advies. En ook als je extra juridische stappen wilt ondernemen, staan onze juristen voor je klaar!

Doe mee! Deel dit bericht.

Landelijk kamertekort verdubbelt; “Wanneer worden we wakker?”

Foto door FakirNL, Creative Commons 4.0 Licentie, via WikiCommons

Het landelijke studentenwoningtekort zal over drie jaar verdubbeld zijn. Dit blijkt uit nieuwe prognoses van Kences, het kenniscentrum studentenhuisvesting. Wij vrezen dan ook het ergste. “De politiek moet  ingrijpen, anders staat studenten een ramp te wachten.” 

De cijfers spreken boekdelen. Waar er afgelopen najaar al een tekort aan 22.000 studentenwoningen was, zal dit over drie jaar maar liefst 50.000 zijn. Het Ministerie van Onderwijs voorspelt namelijk dat er tegen die tijd ruim 100.000 meer studenten dan zullen zijn. ‘En de helft daarvan is uitwonend,’ aldus Kences.

De woningnood zal ook in Nijmegen voelbaar zijn. Zo heeft Nijmegen al een tekort van 2100 wooneenheden. Ondertussen staat het terugdringen van het tekort op losse schroeven. Het ‘facetbestemmingsplan’ waar de gemeente aan werkt, zal de verhuur van woonruimte aan studenten namelijk niet makkelijker, maar juist moeilijker maken. Wij roepen de gemeente daarom op om het plan te heroverwegen. Bestuurslid Merlijn de Bruin: “Zoals het er nu ligt, zal het nóg moeilijker worden om studenten een dak boven het hoofd te geven. Daarmee zal onze grootste nachtmerrie, studenten in tentenkampen, werkelijkheid worden. Wanneer worden we wakker en doen we écht iets aan het tekort?”

Doe mee! Deel dit bericht.

Gemeenteraad wil kamertekort aanpakken

Foto: Pim van Tend, Creative Commons licentie, bijgesneden.

Nijmeegse gemeenteraad neemt motie aan om bij het reguleren van verkamering het kamertekort tegen te gaan.

De Nijmeegse gemeenteraad heeft op 23 september besloten om verkamering anders te gaan reguleren. Naast een huisvestingsverordening komt er een facet-bestemmingsplan. Hiermee kan de gemeente andere eisen aan verkamerde panden stellen (denk aan bijvoorbeeld fietsenrekken) en staat de gemeente niet met lege handen als de huisvestingsverordening door de rechter wordt vernietigd. De houding van de gemeente Nijmegen naar verkamering  verandert hierdoor van ‘ja, mits’’ naar ‘nee, tenzij’. Studentenvakbond AKKU twijfelt al langer aan deze manier van reguleren, omdat het  kan zorgen voor een nog groter kamertekort.

Begin september sprak Menno Uphoff namens AKKU de gemeenteraad toe om het studentenbelang te verdedigen. De gemeenteraad wilde enkel stemmen of er wel of niet een facet-bestemmingsplan gemaakt moest worden. Al snel werd echter duidelijk dat een dergelijk plan het kamertekort nog erger kan maken. Ook had de gemeente geen duidelijke plannen om het huidige tekort van 2100 kamers daadwerkelijk aan te pakken. Dit terwijl het tekort nu al grote gevolgen heeft, zoals dat de gemiddelde student in Nijmegen per maand 80,- meer aan huur betaalt dan is toegestaan door de krappe woningmarkt voor studenten.

Door de gemeenteraad werden meerdere moties ingediend om het kamertekort aan te pakken. Raadslid voor GroenLinks Cherelle de Leeuw diende een motie in om met belanghebbenden in gesprek te gaan én het kamertekort actief te verminderen. Het punt om in gesprek te gaan met belanghebbenden is helaas weggestemd door de raad. Wel moet Nijmegen actief gaan sturen op meer studentenkamers en de gemeenteraad hierover informeren. Een motie van de PvdA om het marktaandeel van de SSH& te vergroten wordt later behandeld. Ook werd een amendement van D66 tegen het ‘nee, tenzij’-principe weggestemd. 

Studentenvakbond AKKU is blij dat de gemeente het kamertekort actief wil verminderen. Wel blijft de bond waakzaam voor als het facet-bestemmingsplan wordt gepresenteerd in 2021. De gemeenteraad heeft al het signaal gegeven dat het kamertekort verminderd moet worden. De uitwerking van het plan moet er dan ook voor zorgen dat het tekort niet nog erger wordt en er voldoende plek is voor studenten in Nijmegen. 

Studentenvakbond AKKU zet zich in voor studentenbelangen, onder andere op het gebied van huisvesting.

Doe mee! Deel dit bericht.

Nieuw AKKU bestuur 20/21

Op donderdag 2 juli heeft AKKU het 42e bestuur ingestemd. Per 1 augustus zal het volgende bestuur het stokje overnemen; Menno Uphoff (voorzitter), Aafke Vlaaming (secretaris), Sandro Stevens (interim-penningmeester), Giovanni Meijer  (algemeen bestuurslid) en Zoë Roos (algemeen bestuurslid).

Van links naar rechts: Giovanni Meijer, Aafke Vlaming, Menno Uphoff, Sandro Stevens, Zoë Roos

Menno zal de functie van voorzitter gaan bekleden. Hij studeert politicologie en heeft zich al eerder bezig gehouden met politieke zaken. Menno gaat zich o.a. bezighouden met huisvesting en de Landelijke Studentenvakbond.

‘Komend jaar gaan we zowel grote als kleine problemen voor studenten aanpakken. Van het leenstelsel tot vervelende huisbazen tot de veel te hoge werkdruk.

Menno Uphoff, voorzitter

Als secretaris gaat Aafke aan de slag. Zij studeert Artificial Intelligence. Aafke bekommert zich om het welzijn van studenten. Er moet volgens haar verandering komen en dat begint bij  de enorme werkdruk van studenten aan het licht te brengen.

Sandro kennen wij al van het 41e bestuur,  waar hij zich al heeft bewezen als goede penningmeester. De nodige tijd zal hij het bestuur ondersteunen als interim penningmeester met de juiste portie kennis.

Giovanni begint dit jaar aan de studie communicatiewetenschappen op de Radboud. Dit komt goed ten pas aangezien hij zich gaat ontfermen over de pr.  Daarnaast richt hij zijn aandacht op de hbo fractie LijstAKKU. Als oud-hbo’er en actief lid bij LijstAKKU kent hij de HAN en de fractie al aardig goed.

Ten slotte zal ook Zoë algemeen bestuurslid worden. Zij studeert Docent Geschiedenis aan de HAN. Zoë richt zich o.a. op de #NietMijnSchuld campagne. Sinds januari is zij actief in het Nijmeegse actiecomité en zo is zij AKKU binnengerold. Naast haar passie voor actie, vindt zij duurzaamheid erg belangrijk. Ook hier zal zij mee aan de slag gaan.

Doe mee! Deel dit bericht.

Coronacompensatie: vergeet niet je vertraging te melden

Veel studenten lopen door de coronacrisis studievertraging op. Het is van groot belang om hier snel melding van te maken. Je recht op compensatie kan anders vervallen.

De klok tikt: doe snel melding van je studievertraging

Kort nadat de eerste coronamaatregelen werden afgekondigd en de Radboud Universiteit haar deuren sloot, publiceerden wij op onze website een bericht over de mogelijkheid om compensatie te krijgen voor studievertraging. Als je hier gebruik van wilt maken, moet je nu in actie komen.

Het profileringsfonds
Er bestaat namelijk al lange tijd een compensatieregeling voor studenten met studievertraging: het zogenaamde profileringsfonds. Met dit wettelijk verplichte fonds wordt compensatie geregeld voor gevallen van een onvoldoende studeerbare opleiding. Hiervan is sprake wanneer je redelijkerwijs niet nominaal kunt afstuderen. Denk hierbij aan practica die niet doorgaan, een stage die stilligt of tentamens die niet worden aangeboden. Kortom, je hebt recht op compensatie als je niet aan je verplichtingen kunt voldoen omdat de opleiding je daar geen mogelijkheid toe biedt. Hiervan is ook sprake van wanneer je studielast volgend jaar boven de 60 ECTS komt omdat je onderdelen moet inhalen die nu niet gegeven worden. Dat is namelijk een onredelijk hoge studielast.

Destijds was ons advies om af te wachten en de officiële kanalen in de gaten te houden. Het lag namelijk voor de hand dat instellingen met een generieke regeling of een standaard aanmeldprocedure zouden komen. Elders in het land zijn dergelijke procedures ook opgezet, maar aan de Radboud Universiteit blijft communicatie nog altijd uit. Nu het einde van de aanvraagtermijn afloopt, adviseren wij dan ook om snel een aanvraag in te dienen.

De termijn
Hoe zit het dan met die termijn? In de Regeling FONDS 2018-2020 wordt gesteld dat je melding van je vertraging moet maken bij de studentendecaan. Deze melding moet “zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval binnen 3 maanden na het ontstaan van (1) de persoonlijke omstandigheid, of (2) de studievertraging als gevolg daarvan.” Uitgaande van de sluiting van de Radboud Universiteit, die op 15 maart gecommuniceerd is, verloopt de termijn dus op 15 juni. In sommige gevallen kun je beargumenteren dat je vertraging pas later duidelijk werd, en heb je dus langer de tijd. Maar voor de zekerheid kun je net zo goed nu meteen melding doen.

Landelijke regeling
De laatste weken hebben wij ons ook op landelijk niveau hardgemaakt voor een compensatieregeling. Onder grote druk van onze betrokken achterban heeft het kabinet nu ook een regeling getroffen. Veel studenten vallen in deze regeling echter buiten de boot, of weten pas volgend jaar of het lukt om aan de voorwaarden te voldoen. Bovendien compenseert deze landelijke regeling enkel het extra collegegeld dat je door de vertraging betaald. Het profileringsfonds biedt een hogere compensatie. Wij adviseren dan ook om hoe dan ook een melding te doen via het profileringsfonds.

Hoe doe je een melding?
Melding doen is vrij eenvoudig. Je kunt simpelweg een mail sturen naar de studentendecaan via studentendecanen@dsz.ru.nl. Je kunt ook een afspraak maken via de website. Voor je dossier is het echter zeer belangrijk om zwart-op-wit te hebben dat je binnen drie maanden melding hebt gedaan.

Er zijn geen vereisten aan je melding. Je kunt je hele situatie uitleggen en inschatten hoe groot je vertraging is, maar ook een korte melding doen. Vermeld wel duidelijk dat je aanspraak wilt maken op compensatie in het kader van een ‘onvoldoende studeerbare opleiding, zoals bedoeld in Hoofdstuk 2, Artikel 1.1 sub van de Regeling FONDS 2018-2020’.

En hoe gaat het dan verder?
In een gesprek met de studentendecaan bespreek je vervolgens hoe je de vertraging kunt beperken. Aan het einde van het studiejaar wordt vastgesteld hoeveel vertraging je daadwerkelijk hebt opgelopen. Op basis daarvan wordt je compensatiebedrag vastgesteld en kun je een verzoek doen tot uitbetaling.

Het ligt voor de hand dat de Radboud Universiteit meer aanvragen binnenkrijgt dan anders, en dat er zich problemen gaan voordoen in de afhandeling. Dit is geen reden om je te laten afwimpelen of je aanvraag in te trekken. Maar houd dit wel in je achterhoofd als je aanvraag niet zo soepel loopt als je zou willen. Het is niet jouw schuld dat je vertraging oploopt, maar ook zeker niet van de medewerkers die je aanvraag moeten afhandelen.

Kom je er niet uit?
De Rechtswinkel AKKU staat voor je klaar. Zij kunnen je helpen als je het aanvraagproces niet snapt, of om in bezwaar te gaan als je aanvraag wordt afgewezen. Je kunt hen het snelst bereiken via het contactformulier op de pagina van de Rechtswinkel AKKU.

Doe mee! Deel dit bericht.

AKKU kiest nieuw bestuur

Op 11 juli heeft Studentenvakbond AKKU een nieuw bestuur gekozen. Het 41ste bestuur bestaat uit Evelyn Janssens (voorzitter), Romé Kraaikamp (vicevoorzitter), Sandro Stevens (penningmeester), Stijn van Uffelen (secretaris), en Bran van der Wateren (algemeen bestuurslid). Per 1 augustus zullen zij officieel het stokje overnemen van hun voorgangers.

Evelyn Janssens wordt de nieuwe voorzitter van AKKU. Zij studeert op dit moment Biomedische Wetenschappen op de Radboud Universiteit, en zal starten met een deeltijdprogramma binnen de studie Geneeskunde. Ook houdt ze zich bezig met het thema klimaatverandering in medisch onderwijs, en is in haar vrije tijd lid van studentenzeilvereniging De Loefbijter. Evelyn: “Aankomend jaar zal ik er als voorzitter voor zorgen dat de stem van studerend Nijmegen en Arnhem luid en duidelijk gehoord wordt tot in Den Haag”. 

Als voorzitter ga ik ervoor zorgen dat de stem van studerend Nijmegen en Arnhem tot in Den Haag gehoord zal worden.

Evelyn Janssens, voorzitter

Met Romé Kraaikamp als vicevoorzitter hebben we ook een student van de HAN in ons midden. Zij volgt de opleiding tot Docent Geschiedenis en heeft daarvoor een mbo-theateropleiding gedaan. Op het gebied van studentenwelzijn vindt ze dat er nog veel te verbeteren valt: “Ik zie veel studenten om me heen die enorme druk en stress ervaren. Hier wil ik me volledig voor inzetten, zodat iedere student zich gezien en gehoord voelt.

Studenten staan onder enorme druk. Ik wil ervoor zorgen dat iedere student zich gehoord en gezien voelt.

Romé Kraaikamp, vicevoorzitter

Sandro Stevens vervult komend jaar de functie van penningmeester. Sandro studeert Bestuurskunde op de Radboud Universiteit en zit in Bewoners Organisatie Bottendaal. Naast het omgaan met financiën is zijn blik gericht op het verbeteren van studentenhuisvesting. Want wie wil er niet een fijne en betaalbare woning?

Stijn van Uffelen zal het bestuur als secretaris ondersteunen. Hij studeert Wis- en Natuurkunde aan de Radboud Universiteit. Daarnaast heeft hij al jaren een liefde voor debatteren en is voor AKKU geen onbekende. Zijn medezeggenschapshart klopt door zijn verleden in opleidingscommissie, facultaire studentenraad tot en met universitaire studentenraad aan toe. Dit jaar zorgt deze alleskunner er voor dat AKKU zich weer met bloed, zweet en tranen in kan zetten voor de belangen van studenten.

Ten slotte zal Bran van der Wateren de positie van algemeen bestuurslid invullen. Hij volgt de opleiding Natuurkunde aan de Radboud Universiteit. Bran gaat zich onder andere ontfermen over het trainingsbureau dat AKKU vorig jaar heeft opgezet.

Doe mee! Deel dit bericht.

Toekomst Alpha-Gamma en Medisch onderwijs op het spel

Door: Gijs Kooistra

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet het besluit genomen om 250 miljoen euro te gaan herverdelen van Alpha-Gamma en Medische studies naar Bèta-techniek studies. Dit betekent dat er op de Radboud Universiteit waarschijnlijk honderden docenten ontslagen zullen worden. De kwaliteit van de Alpha-Gamma studies en Medische studies zullen hierdoor hard achteruit gaan. Dit zal tot gevolg hebben dat werkgroepen  met grotere groepen moeten worden gegeven of dat ze helemaal zullen worden afgeschaft. Ook zullen scripties vaker in groepen moeten worden begeleid in plaats van per individu en zullen meer studies dan nu een maximum aantal studenten krijgen.

Figuur 1: Teruglopende rijksbijdrage per student. Bron: Knelpuntenanalyse VSNU, p.19

Wat is de voorgeschiedenis?

De afgelopen decennia is er vaak bezuinigd op het hoger onderwijs. Het budget per student is hard achteruit gegaan (zie grafiek) terwijl  studenten ook geen studiefinanciering meer krijgen. Nadat het kabinet afgelopen jaar de zoveelste bezuiniging aankondigde, de zogenaamde doelmatigheidskorting, is een alliantie van studenten en docenten samen in actie gekomen onder de noemer ‘WOinActie’. Met WOinActie heeft Studentenbakbond AKKU protesten gevoerd in Den Haag om de neerwaartse spiraal om te buigen. Naar aanleiding van deze protesten heeft het kabinet de ‘commissie Van Rijn’ ingesteld met de opdracht een onderzoek te starten naar hoe de onderwijsbekostiging moet worden aangepast. Nadenken over een groter budget was hem bij voorbaat verboden. In zijn advies kwam Van Rijn dus o.a. met het plan om 250 miljoen te herverdelen.  Het kabinet heeft nu besloten vrijwel het gehele advies over te nemen. Volgens berekeningen van WOinActie betekent dit dat er landelijk 800 Medische docenten en 1200 sociale- en geesteswetenschappers moeten worden ontslagen. De broekriem wordt nog strakker aangetrokken.

Wat betekent dit voor jouw opleiding?

Het kabinet maakt nu dus extra middelen vrij voor Bèta-techniek studies. Dit is goed nieuws voor studenten aan deze opleiding. Toch zijn ook veel bèta’s tegen het plan. Zo zeggen twaalf bèta wetenschappers van de Jonge Akademie dat de belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen samenwerking vereist tussen wetenschappers van allerlei disciplines. Hun petitie was afgelopen donderdag al door 265 hoogleraren en docenten uit de Bèta-wetenschappen ondertekent. De andere disciplines, zijn op dit moment net als bèta-techniek noodlijdend. Momenteel werken alle docenten op onze Universiteit al structureel tien à twintig uur onbetaald over, zitten de collegezalen steeds voller, wordt het aantal vakken met werkgroepen steeds kleiner en worden steeds meer studenten in groepen begeleid in plaats van per individu. Een nog kleiner docentenbestand zal ontegenzeggelijk tot een groot verlies aan kwaliteit leiden en zal onze docenten nog vaker een burn-out opleveren. Ongetwijfeld zullen opleidingen moeten gaan sneuvelen, zoals laatst in Amsterdam al met de opleiding Nederlands het geval was.

Wat betekent dit voor het onderwijssysteem als geheel?

Vanwege de krimpende budgetten zal het voor veel studies onmogelijk blijken de groeiende studentenaantallen aan te kunnen. Meer opleidingen zullen uit noodzaak een numerus fixus invoeren. Selectieprocedures voor studies hebben echter twee problemen. Ten eerste: werken ze discriminerend. Scholieren uit bv. kansarme wijken en van etnische minderheden worden benadeeld als zij solliciteren bij een selectiestudie. Het is ontzettend belangrijk dat ons hoger onderwijs toegankelijk blijft voor iedere scholier die de studies aan kunnen. Enkel op deze manier kan het de zo belangrijke emancipatoire werking blijven behouden. Ten tweede komt met meer selecties de grote verworvenheid van keuzevrijheid in het onderwijs op de tocht. Studenten kunnen op dit moment zelf nog kiezen wat ze willen studeren.  Dit moet behouden blijven.

Wat wil Studentenvakbond AKKU?

AKKU vraagt twee dingen aan de Tweede Kamer:

  1. Stem tegen de herverdeling van 250 miljoen euro van Alpha, Gamma en Medisch naar Bèta-techniek zoals het kabinet nu heeft voorgesteld.
  2. Er moet landelijk gezien extra budget worden vrijgemaakt voor al het Hoger Onderwijs zodat de docenten in alle onderzoeksgebieden niet meer hoeven te bezwijken onder de werkdruk. Hierbij is het prima als Bèta-techniek meer profiteert van extra middelen dan de andere onderwijsgebieden.

Maar AKKU is toch een Nijmeegse vakbond en heeft toch geen invloed in Den Haag?

AKKU kan inderdaad niet in haar eentje de Tweede Kamer overtuigen om de bovenstaande twee zaken te doen.  Daarom hebben we het afgelopen jaar samen met vakbonden en studentengroepen uit andere steden gelobbyd om deze bezuinigingen te voorkomen. Tevergeefs, want het kabinet heeft al onze signalen genegeerd. Om onze studies, werkgroepen, scriptiebegeleiding, oftewel, om onze geliefde docenten te behouden, zal heel het land in actie moeten komen.

Wat kan jij doen?

Hier hebben wij ook jouw hulp bij nodig. Momenteel zijn wij samen met de andere actiegroepen in het land bezig met het plannen van acties. Natuurlijk ben je van harte welkom met het organiseren van acties en het bedenken van plannen. Als je, vanwege tentamens of andere redenen, hier nu geen tijd voor hebt kun je drie andere dingen doen:

  1. Schrijf je via deze link in voor onze mailinglist om op de hoogte te worden gesteld van de acties die eraan komen;
  2. Word via deze link lid van Studentenvakbond AKKU. Met jouw hulp kunnen we een sterkere stem laten horen en hebben we meer financiën om acties te organiseren;
  3. Like onze Facebookpagina en volg ons op Instagram en Twitter en blijf op die manier op de hoogte van wat wij doen.
  4. Informeer je (mede)studenten en docenten door dit artikel te sharen en het erover te hebben met anderen.
Doe mee! Deel dit bericht.

Zero Waste Workshop bij duurzame lunch zeer geslaagd

Donderdag 18 april organiseerde AKKUduurzaam de ‘duurzame lunch’. Onder het genot van onze zelfgemaakte veganistische lekkernijen luisterden 30 aanwezigen naar een workshop van Nila Patty. Nila leeft al sinds 2016 zonder afval en liet ons de beste trucs zien die zij daarvoor heeft bedacht.
AKKUduurzaam organiseert regelmatig lunches. Zo kunnen mensen die met duurzaamheid bezig zijn elkaar ontmoeten en inspireren. Onze raadsleden en bestuurders doen daarbij inspiratie op voor onze duurzame lobbycampagnes. Maar het is natuurlijk ook gewoon heel gezellig.
Wil je het horen wanneer de volgende duurzame lunch plaatsvindt, of wil je op de hoogte blijven van andere duurzame activiteiten? Dat kan via de Facebookpagina van AKKUduurzaam.

Doe mee! Deel dit bericht.

AKKU kiest niet voor ‘handjeklap’, maar voor een volledig democratisch gekozen USR

AKKU kiest voor een representatief systeem waarin een veelheid aan studentenbelangen wordt vertegenwoordigd én uitgesproken kan worden.

AKKU staat voor een kritische en democratische stem voor alle studenten. Binnen AKKU zetten diverse studenten zich hard in om voor de rechten van studenten aan de kaart te stellen via AKKU Rechtswinkel, AKKU Welzijn, AKKU Studentenmobiliteit, AKKU Duurzaam, AKKU Huisvesting, AKKU Trainingsbureau en medezeggenschappen aan de HAN en RU: LijstAKKU en AKKUraatd. We heten als studentenvakbond niet voor niets sinds onze oprichting in 1981 ‘Aktie Komitee Kritische Universiteit’.

Deze sterke stem komt niet zonder stoot of slag. In het huidige systeem van de studentenraad aan de Radboud Universiteit dient een partij te allen tijde compromissen te sluiten met andere partijen, waardoor de eigen idealen richting de universiteit verwateren. Dit jaar zet AKKUraatd hier een punt achter. Een politieke partij is namelijk verkozen op haar ideeën en niet om deze ideeën overboord te gooien. Om de democratie in de studentenraad te garanderen, heeft AKKUraatd de handjeklap-samenwerking met de andere partijen per direct opgezegd. Zie het artikel van VOX waarin wordt toegelicht hoe er tot dit besluit is gekomen. Ook in de tekstbox hieronder wordt uitgelegd waarom de huidige USR (Universitaire Studentenraad) ondemocratisch is.

Acht argumenten waarom de huidige USR ondemocratisch is

1. Besluiten worden gezamenlijk genomen, waardoor, bij onenigheid tussen partijen, besluiten worden genomen door ondemocratisch gekozen leden.

2. Koepelleden zijn gebaat bij een cultuur van volledige samenwerking en compromisme.

3. Door de kleine hoeveelheid gekozen zetels is de kiesdrempel te laag. Hierdoor is het voor nieuwe partijen lastig toe te treden.

4. De eis van neutraliteit van koepelleden kan niet worden gegarandeerd.

5. Sommige studenten zitten bij meerdere verenigingen en sommige verenigingen zijn lid van meerdere koepels. Sommige studenten worden dus 3 of 4 keer in de USR vertegenwoordigd.

6. Het opnemen van koepelleden maakt het verdeel-en-heersspelletje makkelijker voor het College van Bestuur.

7. Bestaande koepelleden hebben een grote voorsprong t.o.v. nieuwe verenigingen die ook graag hun belangen behartigd zien.

8. Het grote aantal koepelleden maakt dat de agenda vaak vol staat met verengingszaken. Thema’s als onderwijs raken hierdoor ondergesneeuwd.

De status quo zorgt ervoor dat dat studenten geen onderscheid zien tussen de twee studentenfracties in de USR. Wanneer er zaken op het spel staan voor studenten die ons als vakbond aan het hart gaan, dan zijn we bereid om impopulair maar voor de goede zaak te gaan staan. Daarom staan we als studentenvakbond AKKU volledig achter de weg die onze medezeggenschap aan de RU wil gaan bewandelen.

Voor onze medezeggenschap aan de Radboud Universiteit, AKKUraatd, was de koek op en daarom pleiten zij voor een nieuwe koers binnen de studentenraad. Dus op een andere wijze waarin diverse medezeggenschapspartijen én de expertise van koepelleden samenkomen. Harmonie werkt alleen als er per definitie gekozen wordt om de huidige situatie te accepteren. Harmonie moet het resultaat zijn aan het eind van de dag, alleen als er ruimte is om samen rond de tafel te zitten waaraan diverse standpunten kunnen worden uitgesproken.

Waar onze medezeggenschap AKKUraatd zich de komende tijd voor gaat inzetten? Zie hier het overzicht. En stem tussen maandag 2 en donderdag 6 juni op AKKUraatd! Check hier het verkiezingsprogramma.

Doe mee! Deel dit bericht.