Skip to main content

RU informeert over Halbeheffing

Als je meer dan een jaar langer staat ingeschreven dan de formele duur van je bachelor- of je masteropleiding, kan je dat al met ingang van september 2011 € 3000 extra kosten, bovenop je wettelijk collegegeld. Let op: hierbij tellen al je inschrijvingsjaren in het hoger onderwijs mee, ook als dat aan een andere universiteit of hogeschool was.

De Universitaire Studentenraad (USR) heeft samen met Dienst Studentenzaken een aantal activiteiten opgezet ter ondersteuning van potentieel vertraagde studenten. Deze activiteiten zijn erop gericht om studenten vooruit te helpen met hun studie. Zo wordt er een scriptieboost georganiseerd voor studenten die vast zitten met hun scriptie.

Tot slot zal er op dinsdag 5 april om 17 uur in Collegezaal CC2 een speciale voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zal nadere informatie worden gegeven over de langstudeerdersregeling en over de opgezette extra activiteiten.
Meer informatie of aanmelden voor cursussen?

www.ru.nl/langstudeerders

AKKU juicht het toe dat de universiteit zich inzet om hogere collegegeldkosten bij studenten te voorkomen. Hoewel wij er natuurlijk nog gelukkiger mee zouden zijn als deze Halbeheffing geheel en al niet ingevoerd wordt…

Doe mee! Deel dit bericht.

Stand van zaken in discussie bestuursmaanden

De laatste tijd wordt er veel geschreven en gespeculeerd over de bestuursmaandendiscussie die de medezeggenschap momenteel voert met het College van Bestuur (CvB). Om misverstanden uit de weg te gaan, hier een bericht over de stand van zaken omtrent dit overleg.
Momenteel is AKKUraatd samen met de koepelleden in de USR in overleg met Dienst Studentenzaken en de rector. Dit naar aanleiding van het bericht van de rector dat het CvB de regeling FONDS wil veranderen. Het CvB wil namelijk naar buiten graag uitstralen dat zij mensen niet sponsort om vertraging op te lopen.
De uitgangspunten (hier te vinden), vormen de basis waarop de onderhandelingen plaatsvinden. Hierin staat niets over het verdwijnen van de fulltime beurs. In het AKKUraatd verkiezingsprogramma viel al te lezen dat wij voorstander zijn van handhaving van financiering voor fulltime bestuurders. Het spreekt voor zich dat AKKUraatd haar uiterste best doet ons verkiezingsprogramma waar te maken. Zij proberen er voor iedere vereniging een goede regeling van te maken.

Mochten hier verdere vragen of opmerkingen over zijn, is AKKUraatd uiteraard altijd bereikbaar via  akkuraatd@gmail.com.

Van website AKKUraatd.nl

Doe mee! Deel dit bericht.

Staatssecretaris Zijlstra wil selectie aan de poort

Staatssecretaris Halbe Zijlstra stuurde vandaag namens het kabinet een reactie op de bevindingen van de Commissie Veerman. Hij neemt veel van de aanbevelingen van de commissie over. Zo wil Zijlstra strengere selectie aan de poort en een sterkere profilering van universiteiten. De Commissie Veerman presenteerde in april 2010 haar rapport waarin het met nadruk stelt dat het hoger onderwijs veel en snel beter moet.

Hieronder is zijn de belangrijkste aspecten uit de brief weergeven.

Studiekeuze en toelating tot de universiteit
Ten aanzien van studenten schrijft de staatssecretaris dat studenten gedwongen moeten worden keuzes te maken. Een betere voorlichting is daarvoor belangrijk. In het voortgezet onderwijs zal daarom gestart worden met pilots voor studiekeuzebegeleiding. Middelbare scholieren kunnen in dit traject o.a. onderwijs volgen bij de vervolgopleiding. Ook staat het kabinet positief tegenover intakegesprekken. Omdat het voeren van intakegesprekken tijd kost en de studiekeuze kan beïnvloeden wil het kabinet de uiterste inschrijfdatum vervroegen.

Daarnaast krijgen instellingen meer ruimte om hun studenten te selecteren. Onder andere bij programma’s voor excellente studenten (zoals bijv. university colleges) wordt het mogelijk de instroom te reguleren. Deze programma’s krijgen ook de ruimte om een hoger collegegeld te vragen. Ook krijgen instellingen meer vrijheid om zelf selectiemethoden te kiezen. Onder andere de verplichting om (ten minste) 50% van de studenten via centrale loting te selecteren zal vervallen. Het kabinet denkt hierdoor de numerus fixus in vijf jaar af te schaffen.

Tot slot worden de toelatingsmogelijkheden aan universiteiten voor HBO-studenten met een propedeuse ingeperkt. Momenteel moeten universiteiten deze studenten toelaten. Relatief vaak vallen zij weer uit daarom wordt het toelatingsrecht zo veranderd dat universiteiten zelf mogen beslissen over de toelating.

Profilering van universiteiten
Universiteiten moeten zich meer gaan profileren zodat er meer differentiatie ontstaat in het onderwijsaanbod. Dit moet bijdragen tot zwaartepuntvorming in onderwijs en onderzoek. Hiervoor moeten “echte keuzes” gemaakt worden, zo zouden universiteiten bepaalde opleidingen en vakgebieden moeten afstoten.

Momenteel wordt de bekostiging van instellingen gebaseerd op studentenaantallen. Het kabinet onderzoekt of dit veranderd kan worden in een missiegebonden bekostiging. Universiteiten en hogescholen zullen zich dan moeten profileren door scherpe keuzes te maken.

Onderzoek
Universiteiten moeten hun onderwijs en onderzoek meer met elkaar verweven. Daarvoor is kleinschaliger onderwijs en onderwijs dat meer reserach based is een noodzaak. Ook pleit het kabinet bij onderzoek voor meer samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid.

Extra leenmogelijkheden oudere studenten
Het kabinet voorziet een ontwikkeling waarbij steeds meer studenten na het afronden van hun bachelor eerst werkervaring opdoen voordat zij een masteropleiding gaan volgen. Daarom onderzoekt het kabinet momenteel de mogelijkheden of leenfaciliteiten voor studiekosten kunnen worden uitgebreid zodat ook oudere studenten daar gebruik van kunnen maken.

Controle en HBO
Er zal strenger gecontroleerd worden op kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Vooral in het licht van de alternatieve afstudeerrichtingen (bij hogeschool InHolland) krijgen controleurs meer mogelijkheden om (tijdelijk) de accreditatie van een opleiding in te trekken.

Tot slot worden in de brief specifiek voor het HBO nog enkele belangrijke aspecten genoemd:
– invoering van de Associate degree
– hbo aantrekkelijker maken voor vwo’ers door invoering van honours tracks voor excellente studenten en verkorte HBO-programma’s voor VWO’ers
– uitbreiding van het aantal professionele masters dat wordt bekostigd door de overheid; in die masters staat praktijkgericht onderzoek centraal.
– De titulatuur wordt zo aangepast dat er geen onderscheid meer is tussen WO en HBO titels

Van website AKKUraatd.nl

Doe mee! Deel dit bericht.

Inspraakreactie AKKU voor gemeente Nijmegen over Heyendaalshuttle

Begin december is er in de gemeenteraad van Nijmegen en de Stadsregioraad gesproken over het definitieve Programma van Eisen voor het busvervoer in Nijmegen en Arnhem vanaf 2013. In dit programma staat opgenomen waaraan de bussen en busdienst in Nijmegen tussen 2013 en 2023 moet voldoen. De OV-werkgroep heeft hierop ingesproken omdat er nog een aantal punten waren waarop verbetering mogelijk zijn. De inspraak reactie is hieronder downloaden.
De inspraak heeft er voor gezorgd dat er in 2013 een verbetering gaat plaats vinden in het OV tussen het station en Heyendaal. Wat de verbetering exact zal zijn wordt later dit jaar bekend.

Attachment Size
inspraakgemeentenijmegen.doc 58 KB
Doe mee! Deel dit bericht.

Samenvatting advies Raad van State

Gisteren kwam de Raad van State met een vernietigend advies over het wetsvoorstel “langstudeerders”. De afdeling advisering stelde niet overtuigd te zijn dat het wetsvoorstel leidt tot een verhoging van het rendement met behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Volgens de Raad van State zijn er vele andere mogelijkheden om de rendementen te verhogen. Daarnaast ziet de Raad van State drie grote bezwaren. Ten eerste botsen de doelstellingen die ten grondslag liggen aan het wetsvoorstel . Ten tweede wordt de effectiviteit van de maatregel in twijfel getrokken. Tot slot wordt het ontbreken van een overgangsregeling gelaakt.

De regering heeft op basis van dit advies alleen besloten om de bezuiniging op instellingen (universiteiten en hogescholen) te wijzigen. In het ingediende wetsvoorstel viel namelijk te lezen dat instellingen een generieke korting tegemoet kunnen zien. Deze korting wordt evenredig over de instellingen wordt verdeeld. De Raad van State heeft haar advies gebaseerd op het plan om instellingen per langstudeerder met 6000 euro te verlagen.

Hieronder staat een samenvatting van het advies dat de Raad van State gaf over de wetswijziging die nodig is om de Halbe-heffing in te voeren.

Doelstelling
Het wetsvoorstel heeft twee doelstellingen, een financiële en een onderwijsdoelstelling. Deze doelstellingen bijten elkaar op verschillende punten. Volgens de Raad van State voert daarbij het bezuinigingsmotief de boventoon. Daarnaast vraagt de Raad van State zich af of waarop het kabinet zich heeft gebaseerd als het denkt het aantal langstudeerders met 25% te verminderen. Met deze maatregelen worden de onderwijsdoelstelling (verbetering onderwijskwaliteit en daardoor minder studievertraging) namelijk niet gehaald. De Raad van State ziet meer in het intensiveren van het aantal contacturen en het verhogen van het niveau van het onderwijs. Hierdoor zullen de reële studieduur en de nominale studieduur elkaar naderen.

Effectiviteit: De Studenten
Het is maar de vraag of studenten bij het maken van hun studiekeuze goed genoeg zijn geïnformeerd over de aard en het niveau van de opleiding. Bovendien lopen zij op tegen barrières in de organisatie en verliezen zij bij het overstappen veel studiepunten. Het valt de Raad van State op dat aan dit soort factoren voor studievertraging geen aandacht wordt besteed in het wetsvoorstel.

De Raad van State pleit voor extra aandacht voor studenten die:
– tussentijds van studie veranderen (bijv. door het Bindend Studieadvies);
– een zware studie volgen (bijv. bètastudenten);
– afhankelijk zijn van het door de instelling gehanteerde aantal instroommomenten (bij één instroommoment voor de master lopen studenten die een paar studiepunten missen een heel jaar studievertraging op);
– afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van een stageplaats.
Het uitloopjaar zou voor deze studenten geen reële mogelijkheid vormen om de ontstane studievertraging op te vangen.

Tot slot adviseert de Raad van State het wetsvoorstel aan te passen omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen voltijd- en deeltijdstudenten. Ook studenten die een duale opleiding volgen moeten volgens de Raad van State meer tijd krijgen dan voltijdstudenten.

Effectiviteit: De Instelling
De Raad van State is zeer kritisch over het aanvankelijke plan om het budget van instellingen per langstudeerder met 6000 euro te verlagen. Die 6000 euro zou bestaan uit de som van het verhoogde collegegeld en een efficiencykorting van 3000 euro. Het kabinet heeft dit plan inmiddels laten varen en wil instellingen nu generiek korten. De korting zal evenredig worden verdeeld over alle instellingen.

De kritiek op het aanvankelijke plan was dat:
– diploma’s mogelijk minder waard worden;
– instellingen per 1 januari 2011 al op een andere wijze worden bekostigd. Zij krijgen geen geld meer voor studenten die niet nominaal studeren, daarbovenop een boete geven is mogelijk niet efficiënt;
– instellingen naast het bindend studieadvies geen mogelijkheden hebben om zich “tegen langstudeerders te verweren”;
– het onredelijk is om instellingen te laten opdraaien voor studievertraging die is opgelopen bij een andere instellingen.

Overgangsregeling
De Raad van State adviseert om een in het licht van het rechtszekerheidsbeginsel een overgangsregeling in te bouwen. Voor studenten die op 1 september 2011 studievertraging hebben opgelopen is het namelijk onmogelijk om het hogere collegegeld te ontgaan. Ook studenten die in het studiejaar 2011-2012 studievertraging oplopen moeten worden ontzien. Het verhoogde collegegeld zou daarna cohortsgewijs ingevoerd moeten worden.

Van website AKKUraatd.nl

Doe mee! Deel dit bericht.

Uitleg over wetsvoorstel Halbeheffing

Het kabinet heeft vandaag bij de Tweede Kamer het voorstel ingediend om de wet op het hoger onderwijs (WHW) te wijzigen. Centraal in dit voorstel staat het kabinetsplan om studenten met meer dan één jaar uitloop in de bachelor- of mastefase een verhoogd collegegeld in rekening te brengen. Het kabinet wil dit doen om de studierendementen te verhogen en de financiële taakstellingen (bezuinigingen) te behalen.

Vanaf het collegejaar 2011-2012 zullen studenten die meer dan één jaar uitloop op de nominale studieduur van hun bachelor- of de masterfase hebben geconfronteerd worden met een opslag van 3.000 euro bovenop het wettelijke collegegeld (1713,- euro). Het aantal inschrijvingsjaren wordt gebaseerd op basis van de inschrijving bij DUO.

Weinig uitzonderingen
Volgens het kabinet moeten het ene geboden uitloopjaar per fase voldoende mogelijkheden bieden om:
– Van opleiding te wisselen na een negatief Bindend Studieadvies (BSA);
– Van opleiding te wisselen als in de propedeuse blijkt dat de opleiding niet bij de student past;
– Een tweede opleiding naast de eerste opleiding te volgen;
– Extra vakken te volgen;
– Een bètastudie te volgen;
– Een bestuursfunctie te vervullen;
– Te participeren in de medezeggenschap.

De plannen kennen daarom slechts een zeer beperkt aantal uitzonderingen.
1. Studenten met een functiebeperking die op basis van de Wet Studiefinanciering 2000 een extra jaar prestatiebeurs ontvangen mogen één jaar extra uitlopen in de bachelor- of de masterfase.
2. Studenten die ingeschreven staan aan de Open Universiteit worden voorlopig nog niet geconfronteerd met de kabinetsmaatregelen. De Open Universiteit werkt momenteel namelijk nog met een ander systeem om studenten te registreren.

Tweede studie
De maatregel “langstudeerders” geldt alleen voor studenten die het wettelijke collegegeld betalen. Studenten die het instellingscollegegeld betalen blijven buitenschot. Hierdoor hoeven studenten die een tweede studie volgen zich geen zorgen te maken. Tenzij de tweede opleiding gevolgd wordt in de sector leraar of gezondheidszorg. Voor deze groep laatste groep studenten geldt namelijk het volgende. Zij kunnen studeren tegen het wettelijke collegegeld en daarom gaat voor hun de teller qua studievertraging weer op nul. Zo geldt bijvoorbeeld voor de gangbare eenjarige ILS-master dat een student vanaf het derde ILS-jaar extra collegegeld moet gaan betalen.

Financiering van de 3.000 euro boete
Studenten die volgend jaar het extra collegegeld moeten betalen kunnen dit geld bijlenen. Het huidige kredietmaximum van 8.565 euro op jaarbasis wordt door het kabinet echter ongemoeid gelaten. Dit betekend voor studenten die gebruik maken van het collegegeldkrediet (3000 euro + 1713 euro) nog maar maximaal 321,- euro per maand kunnen bijlenen bij DUO. Als een student minder leent voor het betalen van het collegegeld blijft er meer ruimte over om per maand bij te lenen.

Voor studenten die een studiebijdrage van hun ouders ontvangen is van belang dat de extra collegegeldkosten niet kunnen worden afgetrokken bij de belastingdienst. De fiscale regeling aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen zal namelijk buiten toepassing blijven.

Korting van onderwijsinstellingen
Naast studenten worden ook onderwijsinstellingen gekort. Zij ontvangen een generieke korting. Deze zal op basis van een evenredige verdeling over de onderwijsinstellingen aan Den Haag betaald moeten worden. Wat dit precies voor de Radboud Universiteit betekend is momenteel nog onbekend.

Hoe nu verder?
Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer zal dit voorstel eerst in de commissie onderwijs behandelen. Daarna volgt nog een plenaire behandeling. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen gaat het door naar de Eerste Kamer. Ook de Eerste Kamer zal het voorstel behandelen en erover stemmen. Pas als de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft goedgekeurd kan het inwerking treden.

Meer informatie?
Het volledige wetsvoorstel, inclusief de Memorie van Toelichting is hier te vinden

Van website AKKUraatd.nl

Doe mee! Deel dit bericht.

Toch laag collegegeld tarief voor studenten kaakchirurgie, extranei en schakelaars

Het was reeds bekend dat er vanaf volgend jaar nieuwe regels zullen gelden voor studenten die een tweede studie willen volgen. Vanaf volgend jaar zijn instellingen (universiteit of hogeschool) vrij om de hoogte van het collegegeld voor de tweede studie te bepalen. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit heeft in een brief aan de universitaire medezeggenschap aangekondigd drie extra groepen uit de wind te willen houden. Het gaat om studenten die een schakelprogramma volgen, studenten van de opleiding kaakchirurgie en extranei.

Studenten mogen in 2011/2012 een schakelprogramma volgen tegen het wettelijk tarief (1713,- euro). Als zij echter meer dan één jaar over hun schakelprogramma doen moeten zij een instellingscollegegeld van 6.513,- euro per jaar gaan betalen. AKKUraatd was verbaasd over het voorstel om eerst alleen HBO-studenten die een schakelprogramma volgende het wettelijke tarief te laten betalen. Van zittende RU-studenten werd door het CvB verwacht “maar een paar vakjes ernaast te doen tijdens de master” om zo direct door te kunnen stromen naar de volgende master.

Kaakchirurgen in opleiding moeten zowel de opleiding tandheelkunde als geneeskunde volgen. Zij mogen beidde opleidingen tegen het wettelijke tarief (1713,- euro) volgen. Dirk had hierover vragen gesteld na bezorgde geluiden te hebben ontvangen vanuit de FSR Medisch.

Tot slot worden extranei uit de wind gehouden. Ook zij mogen in 2011/2012 tegen het wettelijke collegegeld van 1713 euro blijven studeren. Eerder was het College van Bestuur nog van plan hen het instellingscollegegeld te laten betalen. Extranei zijn studenten die examens afleggen maar verder geen colleges meer volgen of begeleiding krijgen.

De overgangsregelingen worden momenteel nog door de fractie bestudeerd. Hierover zal zo snel mogelijk duidelijkheid worden verschaft. Het ziet er tot nu toe in ieder geval naar uit dat er zich voor het volgend collegejaar geen onverwachte veranderingen voordoen.

Van website AKKUraatd.nl

Doe mee! Deel dit bericht.

AKKU steunt protest tegen onderwijsbezuinigingen

Vrijdag 21 januari staat Den Haag op z’n kop. Eerst een protest van hoogleraren in toga, daarna een mars van studenten, en als afsluiter een manifestatie op het Malieveld waar iedereen die de bezuinigingen op het hoger onderwijs een stom plan vindt de vingers bij af kan likken.

Studentenvakbond AKKU is bij al deze acties vertegenwoordigd. Bij het protest van de hoogleren zijn de medezeggenschappers van AKKUraatd aanwezig, bij de mars loopt het gehele AKKUbestuur mee samen met een grote groep activo’s, en op de manifestatie heeft AKKU een vele studenten van de universiteit en de hogeschool weten te mobiliseren door uitvals- en printbasis te zijn voor de posteraars en flyeraars van SOS Nijmegen.

AKKUsteuntd dus. Het AKKU kantoor is om die reden dan ook gesloten op vrijdag 21 januari. Wij zijn in Den Haag om het hoger onderwijs te redden. Jij toch ook?

Doe mee! Deel dit bericht.

Demonstratie naar Malieveld op 21 januari!

Op 21 januari zullen vele duizenden studenten deelnemen aan de Kenniscrisis manifestatie tegen de verdere afbraak van het hoger onderwijs. De Haagse Studentenvakbond organiseert op die dag een walkout op de Haagse Hogeschool. Vanaf de Hogeschool (vlak achter station Den Haag HS) zullen studenten naar het Malieveld demonstreren om daar deel te nemen aan de manifestatie. Wij roepen iedereen op om zich bij deze demonstratie aan te sluiten om de regering een duidelijk signaal af te geven: wij zullen deze bezuinigingen niet accepteren en weigeren op te draaien voor de economische crisis. We roepen alle studenten, docenten, ouders, sympathisanten, actiegroepen, vakbonden en comités uit het hele land op om zich achter deze oproep te scharen en mee te demonstreren. We verzamelen ons om 12.00 voor de Haagse Hogeschool op het Johanna Westerdijkplein en demonstreren van daar naar het Malieveld.

Ondersteunende organisaties:

– Haagse Studentenvakbond
– HRO Actie Comité
– Internationale Socialisten
– ROOD, jong in de SP
– Studenten Actie Comité Utrecht
– SOS Amsterdam
– SOS Nijmegen
– Studentenvakbond AKKU

Doe mee! Deel dit bericht.

Gooi het hoger onderwijs niet in de prullenbak!

Vanwege de demonstratie is het AKKU-kantoor vrijdag 10 december gesloten. Wil je het bestuur toch graag spreken? Kom dan maar naar de demo.

Wat, Waar en Wanneer?
Vrijdag 10 december zal er een demonstratie plaatsvinden in Nijmegen vanaf het Stationsplein om 13:30  uur. Vanaf deze plek zullen we in een protestmars naar de Grote Markt lopen waar enkele prominenten ons zullen toespreken. De actie duurt to 15:30 uur.
Waarom?
In Januari wordt er een wetsvoorstel ingediend in de tweede kamer over het norm plus één stelsel. Dit houdt in:
– 5000 euro collegegeld bij méér dan een jaar studievertraging (vanaf 2011-2012)
– 3000 euro boete voor de universiteit of hogeschool voor elke student met méér dan een jaar studievertraging (vanaf 2011-2012)
– Geen studiefinanciëring meer tijdens een masteropleiding (vanaf 2012-2013)
– Geen OV-kaart bij méér dan een jaar studievertraging(vanaf 2012-2013)
Dit geldt voor alle studenten, ook zij die nu al studeren.
(voor meer informatie is er een informatie-college: woensdag 8 december, 16:00-17:30, CC2. Maaike Verhoek (LSVb) en iemand van AKKUraatd (USR-fractie) zullen de bezuinigingen nader toelichten, ook over de tweede studie. En natuurlijk is er ruimte voor vragen)

Genoeg reden om de straat op te gaan!

Met deze actie willen we laten zien dat we het ook in Nijmegen niet eens zijn met deze bezuinigingen, in navolging van de acties van 29 november in Groningen en Den Haag. Op dezelfde dag zal er ook gedemonstreerd worden door studenten in Amsterdem. Andere steden staan op het punt zich eveneens aan te sluiten.
Deze actie wordt georganiseerd door SOSnijmegen, een actieplatform dat een samenwerkingsverband is tussen verschillende (studenten)organisaties. Je kan laten zien dat je komt op facebook bij het evenement: Demonstratie: Gooi het hoger onderwijs niet in de prullenbak!

Tot vrijdag 10 december!

Doe mee! Deel dit bericht.