Skip to main content

Diensten, voor studenten door studenten

Gratis Juridisch Advies

Ons team van rechtenstudenten staat voor je klaar.

Meldpunt BSA

Ben jij op enige wijze benadeeld door het Bindend Studieadvies? Meld het hier!

Huur verlagen

Betaal je niet te veel? Doe de check met onze online tool.

Zonder actieve studenten geen Radboud Universiteit

Studentenvakbond AKKU heeft een brandbrief geschreven over de situatie rondom actieve studenten aan de Radboud Universiteit, gericht aan het College van Bestuur van de RU. Deze brief is ondertekend door de besturen van meer dan 50 studentenorganisaties, door meerdere Facultaire Studentenraden en door een aantal (oud-) USR-leden. Hieronder is de volledige brief en de lijst met ondergetekenden terug te lezen.

Nijmegen, 30 maart 2023

Beste College van bestuur van de Radboud Universiteit,

Studentenorganisaties zijn essentieel voor het studentenleven. De organisaties helpen studenten zich verbonden te voelen met hun universiteit en elkaar. Ze vormen een gemeenschap waar studenten samenkomen, elkaar leren kennen en hun interesses kunnen delen. Hierdoor wordt sport, cultuur, gezelligheid en activisme op Campus Heijendaal en in de rest van Nijmegen mogelijk. Bij deze organisaties worden niet alleen vriendschappen gesloten, studenten ontwikkelen er ook belangrijke sociale vaardigheden zoals samenwerking, communicatie en leiderschap. Deze vaardigheden zijn niet alleen belangrijk voor hun academische carrière, maar ook voor hun toekomstige professionele leven. Daarnaast hebben studentenorganisaties als de medezeggenschap, studentenkrant of studentenvakbond met hun unieke bezigheden een onmisbare functie op de universiteit.

Kortom, studentenverenigingen spelen een belangrijke rol binnen het studentenleven op de Radboud Universiteit. Zonder de inzet van de actieve studenten zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Actieve studenten zijn dus essentieel voor het studentenleven, maar ook voor de universiteit zelf, want wie wil er nou studeren aan een universiteit zonder studenten- en studieverenigingen, medezeggenschap of sportverenigingen?

Urgente problemen

Het actieve studentenleven in Nijmegen bevindt zich echter in zwaar weer. Er zijn te weinig studenten die actief willen worden bij een organisatie. Dit heeft ertoe geleid dat veel studentenorganisaties de afgelopen jaren niet met een volledig bestuur hebben kunnen aantreden. Sommige taken en werkzaamheden blijven hierdoor noodgedwongen liggen, met als direct gevolg de verloedering van het Nijmeegse studentenleven. De studentenorganisaties kunnen namelijk niet functioneren zoals bedoeld en lopen in sommige gevallen zelfs het gevaar om helemaal niet meer voort te kunnen bestaan.

Voor de medezeggenschap gelden deze problemen minstens zo erg. Het is haast onmogelijk om mensen te vinden die zichzelf kunnen inzetten voor de medezeggenschap. De medezeggenschapsorganen op universitair, facultair en opleidingsniveau zijn essentieel voor studentendemocratie en daarmee voor de legitimiteit van de beslissingen van de universiteit. Gebrekkig functionerende of afwezige medezeggenschapsraden zijn niet alleen voor studenten, maar ook voor de universiteit een groot probleem.

            De studenten die op dit moment wel actief zijn, ondervinden de problemen van het huidige systeem van actief studentschap aan den lijve. De kosten die je als student maakt, zorgen ervoor dat veel actieve studenten zich compleet overwerken om het angstvallige toekomstbeeld van studievertraging te voorkomen. Dit betekent namelijk niet alleen een jaar langer collegegeld, maar ook de in prijs gestegen huur en boodschappen moeten betalen. Voor sommige actieve studenten is de directe financiële druk zelfs zo hoog dat ze hun bestuursfunctie niet alleen met een studie maar ook met een bijbaan moeten combineren om het einde van de maand te halen. Deze factoren leveren veel meer stress op dan ooit de bedoeling kan zijn, waarmee de huidige actieve student zowel een financiële als een mentale druk ervaart.

Systematische gebreken

De problemen zijn ontstaan doordat de voordelen van het aangaan van een bestuursjaar voor velen niet meer opwegen tegen de nadelen. De financiële druk die een bestuursjaar meebrengt speelt hier een hele grote rol in. Deze druk wordt veroorzaakt door het gebrek aan adequate financiering voor studentbestuurders door de universiteit. Op dit moment is er sprake van een vergoeding voor de studievertraging die je oploopt (€308 per bestuursmaand). Dit bedrag is de afgelopen jaren nauwelijks gecorrigeerd voor inflatie. Daarnaast is het bedrag überhaupt niet hoog genoeg als daadwerkelijke compensatie voor al het werk dat wordt uitgevoerd door studentbestuurders, laat staan om ermee rond te komen. Ten slotte is aan de RU een collegegeldvrij bestuursjaar niet mogelijk, hoewel de meeste andere Nederlandse universiteiten dat wel aanbieden. Deze regeling kan voor een verlichting van financiële problemen zorgen, helemaal in het geval van niet EER-studenten.

Een bestuursjaar kan een enorme mentale last veroorzaken. Over het algemeen is het al slecht gesteld met mentaal welzijn onder studenten. Studenten kampen met stress, angst en een torenhoge prestatiedruk. Een onderwijsinstelling heeft niet op alle factoren die hiervoor zorgen invloed, maar kan studenten door beleid en maatregelen wel ondersteuning bieden. Vanwege de geringe financiële compensatie zijn veel actieve studenten genoodzaakt om naast hun studie en medezeggenschaps- of bestuursjaar ook nog een baan te nemen om rond te komen. Een burn-out ligt daarmee voor deze actieve studenten op de loer.

            Het is niet zo dat de universiteit niets doet voor de actieve studenten. Zo is er  de ‘Week van de actieve student’ en organiseert SLIM een aantal workshops. Hierbij wordt echter vaak geen rekening gehouden met de behoefte van studenten. Kijk alleen al naar de timing van de ‘Week van de actieve student’, die tijdens de tentamenperiode plaatsvindt. Ook sluit de inhoud van de workshops niet altijd aan op de behoefte van de studentbestuurders en is er ruimte voor verbetering in de communicatie erover. Met andere woorden, wat de universiteit wel aanbiedt sluit niet aan bij wat nodig is. 

Onze toekomstvisie

De uitermate grote rol die het financiële aspect speelt in de problemen voor studentbestuurders leidt ertoe dat de oplossing voor deze problemen dan ook voor een groot deel op financieel vlak gevonden moet worden. Het feit dat de bestuursmaanden nauwelijks voor inflatie zijn gecorrigeerd is natuurlijk al waanzinnig, als wordt bedacht hoeveel de kosten van een student in de afgelopen jaren zijn gestegen. Enkel een correctie voor inflatie zal niet voldoende zijn. De universiteit moet samen met (actieve) studenten tot een nieuwe adequaat bedrag komen. De nieuwe hoogte van dit bedrag moet ertoe leiden dat een jaar als studentenbestuurder weer haalbaar en aangenaam zal zijn.

            Buiten een substantiële verhoging van de vergoeding voor bestuursmaanden, zou het aan de Radboud Universiteit ook mogelijk moeten zijn om een collegegeldvrij bestuursjaar te doen in combinatie met het ontvangen van bestuursmaanden. Aan andere Nederlandse universiteiten, zoals de universiteiten van Amsterdam, Utrecht, Leiden en Groningen, is deze constructie al mogelijk. Door dit toe te staan voor studentbestuurders aan de RU kunnen deze bestuurders zich volledig richten op hun bestuursjaar, wat hun eigen mentale welzijn en het functioneren van hun studentenorganisatie ten goede komt.

De universiteit kan meer doen voor de mentale toestand van de actieve student. Via een nieuwe afdeling bij student support die zich specifiek bezighoudt met de problemen van actieve studenten kan dit mogelijk worden gemaakt. Deze afdeling kan ondersteuning bieden aan actieve studenten in het plannen van studie, bestuur, werk en sociaal leven, door voorzieningen te leveren zoals gespecialiseerde begeleiders, psychologen en burn-outcoaches. Zij hebben specifiek oog voor de gevaren en problemen waar actieve studenten tegenaan lopen.

Ten slotte kan een orgaan zoals SLIM zeker nuttig zijn bij het ondersteunen en het ontwikkelen van actieve studenten. Het is hiervoor wel essentieel dat er wordt ingespeeld op de vraag en behoefte van de actieve student. Hiervoor moet vaker aan studentbestuurders gevraagd worden waar zij baat bij zouden hebben. Ook de communicatie over de mogelijkheden en activiteiten zelf moet beter worden georganiseerd.

Om de waardevolle actieve-studentencultuur aan de Radboud Universiteit in stand te houden, is actie noodzakelijk. De financiële en mentale druk die op studentbestuurders ligt is te hoog geworden en het vinden van nieuwe besturen om organisaties draaiende te houden lijkt nog nooit zo moeilijk geweest. Deze problemen zijn ontstaan door een gebrek aan financiële en mentale ondersteuning vanuit de universiteit en ze vereisen een oplossing. Zonder oplossing komt het voortbestaan van veel studentenorganisaties in gevaar, en daarmee de bruisende studentencultuur, die de ziel vormt van de Radboud Universiteit. Daarom roepen wij, alle onderstaande studentenorganisaties, het College van Bestuur van de Radboud Universiteit op om in actie te komen en samen met ons deze problemen op te lossen.

Zonder actieve studenten geen Radboud Universiteit.

Doe mee! Deel dit bericht.

De Duitse buslijn SB58 wordt X25 eind 2023 /// The German busline SB58 will be X25 by the end of 2023

English follows Dutch / Engels volgt Nederlands

De buslijn wordt aan het eind van 2023 vernieuwd en zal sneller en vaker gaan rijden.

De stad Nijmegen en de onderwijsinstellingen Radboud Universiteit en de HAN University of Applied Sciences trekken veel studenten aan die niet binnen de gemeentegrenzen wonen. Door het grote tekort aan studentenkamers in Nijmegen kiezen sommige studenten ervoor om uit te wijken naar steden en dorpen in de omgeving en vanaf daar te reizen naar de RU of de HAN.

Kranenburg en Kleve, net over de Duitse grens, trekken studenten aan met relatief lage huurprijzen en meer beschikbare huisvesting. Als je als student daar woont en wilt pendelen door middel van openbaar vervoer, ben je afhankelijk van de Duitse buslijn SB58, die Emmerich via Kleve en Kranenburg met de campus verbindt. Op dit moment bestaan er echter wat problemen met deze buslijn die om verbetering vragen: de bus rijdt niet vaak genoeg en de busrit duurt veel langer dan nodig is.

Als gevolg van een slecht ingericht tijdschema wordt de capaciteit van de bus op sommige momenten volledig uitgeput. In de weekenden is dit probleem nog groter, wanneer de bus maar een keer per uur of nog minder rijdt. Dit tijdschema zou verbeterd kunnen worden door de bus constant twee keer per uur te laten rijden, in het bijzonder tijdens de ochtenden wanneer colleges en lessen normaliter beginnen. Daarnaast bestaan er nu veel bushaltes waar bijna geen passagiers in- of uitstappen. Dit heeft een dermate lange reistijd als gevolg waardoor het pendelen nog uitputtender wordt.

De mobiliteitswerkgroep van AKKU heeft het contact gezocht met het bedrijf die deze buslijn exploiteert. In deze gesprekken werd duidelijk dat er begrip was voor onze zorgen over de buslijn. Verrassend genoeg bleek dat er al veranderingen in de maak waren in verband met het oplossen van de eerdergenoemde problemen. Deze veranderingen komen neer op het ontstaan van een nieuwe, verbeterde buslijn aan het einde van 2023. Deze lijn zal X25 gaan heten. Het is een toevoeging aan de bestaande lijn SB58, die niet volledig zal verdwijnen, maar deze zal vanaf dat moment niet meer verder rijden dan de grens met Nederland. De X25 zal het hele gebied tussen Emmerich en Nijmegen blijven bedienen. Het busbedrijf belooft een kortere reistijd, minder bushaltes en een aangepast tijdschema waarbij elk half uur een bus rijdt in allebei de richtingen.

English

There will be a new bus that drives faster and more frequently at the end of 2023.

The city of Nijmegen and the educational institutions Radboud University and the University of Applied Science Arnhem/Nijmegen attract a lot of students that don’t necessarily live within the municipality. Due to a large housing shortage in Nijmegen students choose cities and villages close by as a living place and commute to the RU or HAN.

               The municipalities of Kranenburg and Kleve just across the German border are attracting  students with relatively low rental prices and a higher housing stock. Once you are living there and want to commute by public transport you are dependent on the German bus line SB58 that connects Emmerich (Rhein) via Kleve and Kranenburg with the campus. Currently there are some issues that ask for improvement concerning this bus line: the bus does not run often enough and the bus ride takes much longer than necessary.

As a consequence of the poorly designed time schedule, at certain points of time the capacity of the bus is exhausted. Not to talk about the weekends where the bus is constantly going only one time per hour or even less. The time schedule could be improved by letting the bus ride constantly two times per hour, especially in the morning hours when lectures usually start. Furthermore there are a lot of bus stops in between where almost no one is getting in or off. This causes a higher travel time which makes commuting even more exhausting.

               The mobility team of AKKU is in contact with the bus company that serves this line. Results of our discussions were that they totally understand our concerns with that bus line. Surprisingly they were already coming up with solutions for the problems. In practice that means that there will be a new improved bus line in the end of the year 2023. This line will be called X25. It is an addition to the currently existing SB58 that will be shortened and terminate at the Dutch – German border. The X25 will serve the whole section between Emmerich and Nijmegen. The bus company promises a shorter travel time, less stops and an adapted bus schedule with each half hour one bus in both directions.

               We as AKKU try to keep the discussions going and want to make the campus as reachable as possible. If you are interested in this kind of issues you are welcome to join the mobility team of Student Union AKKU.

Doe mee! Deel dit bericht.

Huisvesting Protest /// Housing Protest

Dutch follows English / Nederlands volgt Engels

Student union AKKU is organising a protest on 9 March at 16h regarding the state of student housing in Nijmegen. But why actually? Nationwide, we are talking about a shortage of 26,500 student houses. In Nijmegen, there are currently 6,000 students queuing for a room at SSH&. This is a doubling compared to last year.

What is being done about this? SSH& hopes to increase their supply by just 2,000 rooms by 2030. This massive shortage allows private sector landlords to increase rents immensely. Furthermore, the shortage also ensures that students are in a bad position versus their landlords since they can find someone else willing to rent their room anyway. This creates a power dynamic that should not be there.

Finally, there is also the structural discrimination against international students who are attracted by the Radboud and Han through so-called ‘short-stay’ contracts and then left to their own devices when these contracts expire. Reason enough to take to the streets.

Demands

1. There is a need for more social rent and not just from SSH&. For instance, there are currently also many people who have just graduated and yet continue to live with SSH& because they cannot find a starter home in social rent. The market share of social rent should go up. This will ensure more affordable housing both for students and others.

2. There should be emergency accommodation for international students. And short-stay contracts should no longer be offered.

3. Rents must come down. Housing is a basic right, including for students. However, this way it is being taken away from us.

For whom?
Anyone renting or looking for student accommodation in Nijmegen.

Where?
Kelfkensbos

What?
Several speakers will address these issues from a different perspective. This will be followed by a march through the centre of Nijmegen.

Nederlands

Studentenvakbond AKKU organiseert op 9 maart om 16u een protest omtrent de staat van de studentenhuisvesting in Nijmegen. Maar waarom eigenlijk? Landelijk spreken we over een tekort van 26.500 studentenwoningen. In Nijmegen staan er op dit moment 6.000 studenten op de wachtrij voor een kamer bij SSH&. Dit is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Wat wordt hier aan gedaan? SSH& hoopt om tegen 2030 hun aanbod met slechts 2.000 kamers te verhogen. Door dit gigantische tekort kunnen verhuurders in de particuliere sector hun gang gaan en de huurprijzen immens laten stijgen. Verder zorgt het tekort er ook voor dat studenten een slechte positie hebben ten opzichte van hun huurbazen aangezien zij toch wel iemand anders kunnen vinden die hun kamer wil huren. Dit zorgt voor een machtsdynamiek die er niet hoort te zijn.

Tot slot is er ook de structurele discriminatie van internationale studenten die door de Radboud en Han aangetrokken worden via zogenaamde ‘short-stay’ contracten en vervolgens aan hun lot worden overgelaten wanneer deze contracten zijn afgelopen. Reden genoeg om de straat op te gaan.

Eisen

1. Er is een nood aan meer sociale huur en dit niet enkel van SSH&. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld ook veel personen die net afgestudeerd zijn en toch bij SSH& blijven wonen omdat zij geen starter woning in de sociale huur kunnen vinden. Het marktaandeel van de sociale huur moet omhoog. Dit zorgt voor meer betaalbare woningen zowel voor studenten als anderen.

2. Er moet noodopvang komen voor internationale studenten. En de short-stay contracten moeten niet meer aangeboden worden.

3. De huren moeten omlaag. Wonen is een basisrecht, ook voor studenten. Op deze manier wordt het ons echter ontnomen.

Voor wie?
Iedereen die een studentenwoning huurt of zoekt in Nijmegen.

Waar?
Kelfkensbos

Wat?
Verscheidene sprekers zullen deze problemen vanuit een ander perspectief behandelen. Hierna zal er een mars volgen doorheen het centrum van Nijmegen.

Doe mee! Deel dit bericht.

Lezing over sport, mensenrechten en activisme

Door Paul Reef
Taal: Engels
Locatie: EOS N 01.610
Tijd: vanaf 19.30

Op woensdag 07-12-2022 organiseren wij een lezing in samenwerking met politiek- en sporthistoricus Paul Reef. De titel van de lezing is: Promoting human rights via sport? The World Cup in Qatar and the politics of human rights and mega-sporting events. Een actueel onderwerp in de vorm van een leuke lezing + naborrel!

Doe mee! Deel dit bericht.

Vier redenen waarom jij als student recht hebt op energietoeslag


Burn Money Images | Free Vectors, Stock Photos & PSD | Page 12

Uit de Miljoenennota blijkt dat het kabinet €35 miljoen aan energietoeslag aan uitwonende studenten met een eigen energiecontract gaat geven. Daarmee wordt slechts 5% van alle studenten met torenhoge energielasten geholpen. Reden voor de AKKU Rechtswinkel om de studenten die niet onder deze regeling uit te leggen waarom zij tóch recht op energietoeslag hebben.


Het beleid van de gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen geeft aan de massale energietoeslagaanvragen van alle Nijmeegse studenten ‘on hold’ te hebben gezet. Mag dit zomaar? Waarom krijgen studenten in Nijmegen geen reactie op hun energietoeslag aanvraag van de gemeente Nijmegen, terwijl de energierekeningen de pan uit rijzen?


Aanvraag gedaan, en nu?

Hoe je energietoeslag aanvraagt, legden we hier al uit. Vervolgens neemt de gemeente acht weken de tijd om een beslissing op je aanvraag te nemen. Beslist de gemeente de behandeltermijn te verlengen? Dan moeten zij aangeven binnen welke redelijke termijn zij alsnog een beslissing neemt. Hierbij moet zij duidelijk aangeven waarom deze termijn redelijk is. Hou dit dus goed in de gaten!

Neemt de gemeente niet binnen de gestelde termijn een beslissing op je aanvraag? Dan kun je een ingebrekestelling sturen. Hierin geef je de gemeente twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen; doen zij dit níet, dan kun je een dwangsom innen. Deze bedraagt maximaal €1.442,-. Na het verstrijken van deze twee weken kan je overigens ook direct in beroep bij de rechtbank om een besluit af te dwingen. In dat geval hoef je dus niet eerst de gemeentelijke bezwaarprocedure te volgen!

Een format voor de ingebrekestelling vind je hier.

Zet de gemeente je aanvraag ‘on hold’, in die zin dat zij voorlopig wachten met het nemen van een beslissing, omdat zij na de beslissing van de Rechtbank Gelderland willen afwachten welke gevolgen deze uitspraak heeft? Juridisch gezien is dit een weigering om een besluit te nemen. Je kan dan direct in beroep bij de rechter, zonder eerst de gemeentelijke bezwaarprocedure te volgen!


Aanvraag afgewezen? bezwaar

Wijst de gemeente je aanvraag af, dan, kun je hier als student bezwaar tegen maken. Dan moet je binnen zes weken een bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Dit doe je hier.

Hierbij kun je aanvoeren dat de volgende regels worden geschonden:

 • Gelijkheidsbeginsel. Artikel 1 van de Grondwet bepaalt dat burgers in gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. Het uitsluiten van studenten voor het aanvragen van de energietoeslag is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, zo heeft de Rechtbank Gelderland al geoordeeld. Studenten kunnen namelijk qua financiën en energiekosten in dezelfde situatie zitten als andere financieel kwetsbare groepen, zoals mensen met een bijstandsuitkering.

 • Zorgvuldigheidsbeginsel. Uit art. 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht volgt dat de gemeente bij het voorbereiden van een besluit zorgvuldig te werk moet gaan: ze moet goed onderzoeken waarom het belangrijk is dat jij energietoeslag krijgt. Door studenten bij voorbaat uit te sluiten kijken zij niet langer naar jouw individuele situatie en handelen zij in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel.

 • – Motiveringsbeginsel. Uit art. 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht volgt dat de gemeente duidelijk moet aangeven waarom zij een bepaald besluit nemen. De gemeente dient een afwijzing van jouw aanvraag energietoeslag dus goed te motiveren. Je aanvraag afwijzen om het enkele feit dat je student bent is dus niet toegestaan!

 • Evenredigheidsbeginsel en verbod van willekeur. Art. 3:4 lid 2 Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat de gemeente tijdens de behandeling van je aanvraag een balans moet opmaken tussen enerzijds het beoogde doel van een besluit en anderzijds de (nadelige) gevolgen van dat besluit. Anders gezegd: wanneer de gemeente besluit je aanvraag energietoeslag afwijst – waar jij de financiële gevolgen van voelt – moet er een goede reden zijn die deze beslissing rechtvaardigt. Is deze er niet, dan handelt zij onrechtmatig.

Bezwaar afgewezen? Beroep bij de rechtbank

Wordt je bezwaar afgewezen? Dan kan je in beroep bij de rechtbank. Dit doe je door een beroepschrift in te dienen en een klein bedrag aan griffierecht te betalen. Dit is het bedrag dat je aan de rechtbank moet betalen om een procedure te kunnen voeren.


AKKU biedt gratis rechtshulp!

Heb je vragen over energietoeslag of hulp nodig bij het opstellen van een ingebrekestelling of bezwaarschrift? Neem contact met ons op via rechtswinkel@akku.nu. Kom ook gerust langs op ons kantoor op de campus van de Radboud Universiteit (Heyendaalseweg 141, Gymnasion, kamer -1.280). Onder het genot van een kop koffie op thee staan we je bij. Hier zijn geen kosten aan verbonden!


Tips?

Neem contact op met het bestuur via info@akku.nu!Doe mee! Deel dit bericht.

Duur OV is niet oké

Waarom is het openbaar vervoer zo kneiterduur? Dat vraag ik mij af. Studenten zitten vast in Nijmegen en worden tegengehouden door de poortjes op Nijmegen Centraal en de prijs van het OV. In dit artikel onderzoek ik aan de hand van interviews met internationals de stand van zaken in het OV en de gevolgen die dit hen heeft.

Studenten zijn erg afhankelijk van het openbaar vervoer. We reizen veel; naar colleges, naar huis in het weekend, de stad, evenementen en sportwedstrijden. Van vroege colleges doordeweeks tot late avonden in het weekend, het openbaar vervoer is ons tweede thuis. De overheid ondersteunt studenten met het studentenreisproduct, waardoor we doordeweeks óf in het weekend gratis kunnen reizen, en het andere deel van de week met een korting. 

Dit klinkt ideaal, maar dat is het niet. Een weekend naar je ouders, of die ene treinreis die tóch doordeweeks moet, kost al snel tientallen euro’s. Dit is gek; het doel van het openbaar vervoer is transport waar iedereen gebruik van kan maken. Het voelt voor studenten tijdelijk toegankelijk door het reisproduct. Maar kleur net buiten de lijntjes, buiten de tijd van je abonnement, en je kan flink betalen. Om dan te bedenken dat het overgrote deel van Nederland niet een dergelijk abonnement heeft, en dus altijd de volle prijs betaalt. Het OV doet dus niet waar het voor bedoeld is; iedereen betaalbaar laten reizen.

Ik wilde erachter komen in hoeverre dit probleem leeft onder studenten. In hoeverre verhindert de prijs van het OV studenten? Om deze vraag te beantwoorden ben ik in gesprek gegaan met een groep internationale studenten. Internationals hebben alleen recht het studentenreisproduct als ze meer dan 56 uur per maand werken, wat voor velen onhaalbaar is naast een fulltime studie. 

Allereerst geven de internationals aan dat de informatievoorzieningen voor het gebruik van openbaar vervoer zeer beperkt is. De Radboud Universiteit geeft enkel de informatie dat internationals een OV-chipkaart moeten aanschaffen. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om korting te krijgen binnen het openbaar vervoer, maar deze moeten de internationals wel zelf uitzoeken, terwijl de meeste anderen ook niet weten dat deze opties er zijn. 

Een van de studenten die ik sprak, moest door de woningkrapte op een kamer wonen in Arnhem. Elke dag op en neer reizen is op zichzelf geen probleem, maar de kosten die ze  elke dag betalen om in Nijmegen te komen, tellen aan het eind van de maand wel flink op. 

Het idee van Erasmus studenten, studenten die binnen de EU studeren, is dat zij overal in Europa gelijk behandeld zouden moeten worden. Studenten die vanuit het buitenland in Nederland komen studeren, hebben weinig mogelijkheden tot gratis OV. Hierdoor worden zij niet gelijk behandeld en wordt het voor lastig om mee integreren bij de Nederlandse studenten. Ook krijgen zij geen mogelijkheid om Nederland rond te reizen, iets wat onder internationals wel leeft, omdat dit een reden is om naar het buitenland te gaan. 

Een van de studenten die ik sprak, is lid geworden van een sportvereniging. Dit heeft hij gedaan om zo makkelijker aansluiting te vinden bij medestudenten. Echter, voor competities en toernooien is het voor hem lastig, omdat hij niet altijd mee kan doen, omdat de OV kosten nou eenmaal te duur zijn om de reizen te kunnen betalen. Hierdoor ervaart hij dat het lastig is om zich helemaal betrokken te zijn bij de vereniging. 

Dit probleem leeft onder meer internationals dan slechts degene die ik heb gesproken. Internationals gaven aan dat hun medestudenten erg blij waren dat ze de kans kregen om hun verhaal en problemen te delen, omdat hiermee zij zich hiermee ook vertegenwoordigt voelen. En dat is het allerbelangrijkste, we moeten zorgen dat alle studenten vertegenwoordigd zijn en kans krijgen om deel te nemen aan het studentenleven. 

Hieruit blijkt dat de gevolgen voor studenten groot zijn. De financiële drempel van het OV sluit studenten buiten om deel te nemen aan (delen van) het studentenleven, zoals sportwedstrijden, werk of andere sociale activiteiten. Studenten zijn in de bloei van hun leven en moeten de kans krijgen om zichzelf te ontplooien. Daarnaast is het voor internationals die door de kamernood geen kamer kunnen vinden extra lastig. Zij zijn genoodzaakt in een andere stad te gaan wonen en daarmee gaan de weer maandelijks extra reiskosten bij gepaard. 

Voor een international is het wel mogelijk om aan studiefinanciering en een studentenreisproduct te komen. Dit is enkel mogelijk wanneer een international ten minste 56 uur in de maand (gemiddeld 14 uur per week) gaat werken. Voor veel internatioanls is dit niet mogelijk. Veel internationals komen hierheen om hun studie te doen, en willen dat nominaal doen. Geen van de internationals was van deze regeling op de hoogte. Dit zet ook weer vraagtekens bij de communicatie en informatie richting internationals, die in Nederland komen studeren. 

Om te zorgen dat internationals in Nederland gewoon kunnen studeren, en ook de kans krijgen actief deel te nemen aan het studentenleven, is het van belang dat iedereen recht heeft op gratis openbaar vervoer tijdens diens studententijd. Deze maatregel kost weliswaar geld, maar het zou juist een hele belangrijke investering zijn van onze maatschappij in de toekomst. Hierdoor kunnen we alle studenten blijven betrekken in het studentenleven, waardoor we een sterkere volgende generatie hebben in onze maatschappij.

Dus, wij willen gratis OV voor álle studenten!

Doe mee! Deel dit bericht.

Gemeenten Arnhem en Nijmegen discrimineren studenten met regeling energietoeslag

In Arnhem en Nijmegen kunnen studenten geen energietoeslag krijgen. Dit blijkt uit de beleidsregels van de gemeenten. Studentenvakbond AKKU is woedend. ‘Dit is discriminatie van studenten en gaat zelfs tegen de Grondwet in. Studenten vallen wéér buiten de boot.’

De energietoeslag is bedoeld om mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening te steunen. Minister Schouten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben echter geadviseerd om studenten met recht op studiefinanciering uit te sluiten. Arnhem en Nijmegen hebben dit advies opgevolgd. Voorzitter Kayleigh Hofstede: ‘Dit is onacceptabel, studenten worden namelijk ook hard geraakt door de crisis. Toch worden zij op basis van bron van inkomsten uitgesloten. Volgens artikel 1 van de Grondwet is dit verboden.’

Volgens de Minister en de VNG kunnen gemeenten studenten uitsluiten, omdat zij als alternatief ‘individuele bijzondere bijstand’ kunnen krijgen. ‘Dit is alleen voor de bühne. Negen van de tien studenten kúnnen geen bijstand krijgen, die worden dus compleet in de steek gelaten.’ aldus voorzitter Hofstede. 

AKKU wil dan ook dat studenten in Arnhem en Nijmegen alsnog voor energietoeslag in aanmerking komen. ‘Studenten met een hoge energierekening kunnen zich melden bij ons Meldpunt Energie-armoede. Door de gemeenten te laten zien hoe groot het probleem is, hopen we ze te overtuigen om studenten alsnog energietoeslag te geven. Gebeurt dit niet, voelen we ons gedwongen vervolgstappen te zetten.’

Doe mee! Deel dit bericht.

Deel 6: de laatste stap naar verandering – in je hoofd en in het echt


AKKU Welzijn Online: ‘Zeg maar ‘dag’ tegen je uitstelgedrag!’ (6/6)


Maar liefst 50% van de studenten zegt bovengemiddeld veel last van uitstelgedrag te hebben. De kans is groot dat jij één van hen bent. Reden voor AKKUWelzijn om in de serie ‘Zeg maar dag tegen je uitstelgedrag!’ het fenomeen te ontleden en een helpende hand te bieden!  

Nu je diverse vaardigheden voor de omgang met uitstelgedrag hebt ontwikkeld, is het zaak om stil te staan bij de vraag of je overtuigingen over uitstelgedrag en jezelf nog wel kloppen. In deze slotaflevering leggen we daarom de focus op de kracht van gedachten en de route naar een blijvende verandering in denken en doen.


Wat zijn gedachten?

Mensen zijn, in de woorden van de filosoof Kant, begiftigd met rede en spraak. Daardoor zijn wij in staat om voorstellingen, herinneringen en ideeën te vormen en tot uitdrukking te brengen. Een gedachte is een ‘random’ moment in het denkproces. 

Factoren die de gedachtevorming beïnvloeden zijn:

1. Persoonlijkheid. Ieder persoon heeft van nature unieke vermogens, emoties en interesses en vormt daarmee unieke gedachten.

2. Geheugen. Het geheugen is de ‘kluis’ van de informatie die aan onze gedachten ten grondslag ligt. De capaciteit van het geheugen is erfelijk bepaald, maar wordt ook beïnvloed door factoren als slaap, voeding en middelengebruik.

3. Emoties. Op dezelfde plek waar gedachten gestalte krijgen, vormen zich voortdurend emoties. In zekere zin zijn het dus communicerende vaten.

4. Inzichten. We kunnen ons denkproces sturen door ons te beroepen op eerder gevormde herinneringen en inzichten. Zo kunnen eerder gevormde gedachten de basis voor nieuwe gedachten vormen.

5. Fysieke gesteldheid. Gedachten zijn, bezien door een bèta-bril, het product van chemische reacties in het brein. Je lichamelijke conditie bepaalt het ‘klimaat’ waarin de reacties plaatsvinden. ‘Gezonde gedachten in een gezond lichaam’, zou je dus kunnen zeggen!Het gevaar van negatieve gedachten

Risicogedachten
Wanneer je een negatieve gedachte krijgt, raak je automatisch meer gefocust op het managen van de onprettige gevoelens die dit teweegbrengt, dan op de taak die je eigenlijk wil of moet doen. Zo beschouwd is uitstelgedrag niet zozeer een timemanagement-probleem, maar een emotieregulatieprobleem. 

In dit verband kan worden gesproken van drie typen ‘risicogedachten’:


1. Gedachten over jezelf:

 • ‘Ik kan dit niet…’
 • ‘Ik snap dit niet…’
 • ‘Dit is te moeilijk voor me…’

2. Gedachten over de taak:

 • ‘Dit is saai…’
 • – ‘Ik heb hier nu geen energie voor…’
 • – ‘Ik doe dit later wel…’

3. Gedachten over je werkwijze:

 • – ‘Ik moet dit perfect doen…’
 • – ‘Ik moet het op mijn manier doen…’
 • – ‘Ik wil er 100% zeker van zijn dat mijn aanpak de juiste is…’

Extra gevaarlijk: de ‘moet-gedachte’
Gedachten hebben grote invloed op ons vermogen om een taak uit te voeren en kunnen ons makkelijk in een negatieve spiraal doen belanden. Het wordt pas écht linke soep als het woord ‘moeten’ te sterk in je gedachten voorkomt. Dergelijke spinsels over jezelf, je taak en je werkomstandigheden geven een beklemmend, gespannen gevoel en beroven je van je flexibiliteit. Omdat dergelijke gedachten zo ‘stil’ aanwezig zijn, is het bovendien lastig je hier bewust van te worden. Je handelt dan naar je gedachte alsof zij op waarheid berust.

Uiteraard is dit niet hoe het heurt. Wij mensen zíjn niet onze gedachten, we hébben ze slechts. Het is dus de uitdaging om niet te doorslaan in ‘moeten’, maar om te denken in ‘mogen’ en ‘kunnen’. Want vraag je nou eens af: je moet eten, drinken en slapen om niet om te vallen, je moet naar het toilet en je moet weleens op tijd in de collegezaal zijn… Maar wat móét je nou écht nog meer?Omdenken als toverformule

Acceptatie: een doodnormale zaak
Zoals gezegd ben je, wanneer er een negatieve gedachte in je opkomt, meer bezig met gevoelsmanagement dan de taak op je to do-lijst. Een cruciaal onderdeel van dit proces is acceptatie. Dit is niets anders dan puur en alleen ervaren wat je voelt, zonder het te interpreteren veroordelen, proberen te veranderen of weg te stoppen. Juist omdat gevoelens, of het nou woede, blijdschap of verdriet is, vergankelijk van aard zijn en elkaar dus in rap tempo opvolgen, is acceptatie dé manier om negatieve gevoelens als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen.

A denken, B doen
Het vervelende van acceptatie is dat het niet vanzelf gaat. Wanneer het op gedachten en gevoelens aankomt, ben je, zoals gezegd, automatisch gericht op gevoelsmanagement. Het gevaar dat dan op de loer ligt, is dat je de fase van bewustwording (‘Waarom denk en voel ik dit?’) overslaat en je ‘op de automatische piloot’ naar je gedachten en gevoelens handelt. Voor je studie zou dat niet bevorderlijk zijn…Het kan dus zeker geen kwaad om een negatieve gedachten even aan wat onderzoek te onderwerpen (bijvoorbeeld aan de hand van deze tool). Een onderzoek dat overigens alleen nuttig is, als je daadwerkelijk iets met je inzichten doet. In de praktijk betekent dit dat je precies gaat doen wat je normaal gesproken zou doen…  

… Maar dan precíes het tegenovergestelde. Sta je op het punt een maaltijd te skippen, omdat je anders je deadline van 23.59 uur dreigt te missen? Kom tóch van je stoel en duik de keuken in. Het recept voor succes ligt al voor je klaar!


Een beetje optimist is óók een pessimist
Betekent dit dan ook dat je één brok optimisme moet zijn? Ja, maar nee. De manier waarop je over jezelf, je taak en je eigen vaardigheden denkt heeft grote invloed op je vermogen om daadwerkelijk je werk te doen, dus een positieve insteek kan zeker geen kwaad. Echter, ook wat optimisme betreft geldt: overdaad schaadt. Bij te veel optimisme is de kans groot dat je onderschat wat er nodig is om je taak tot een goed einde te brengen. Dit is ‘killing’ voor je motivatie om aan de slag te gaan. Ga dus uit van je eigen kwaliteiten, zonder je ogen te sluiten voor tegenslag onderweg!


De stap naar blijvende verandering

Obstakels onderweg
Een blijvende gedragsverandering creëren gaat gepaard met obstakels. Dat is volkomen normaal: je gaat patronen proberen te doorbreken die je mettertijd als natuurlijk bent gaan ervaren. Het kost gewoon tijd en inspanning voordat je die patronen achter je hebt gelaten en je beoogde gedrag een nieuwe gewoonte is geworden. Minimaal 6 weken, zo stelt Jaap Murre, hoogleraar Theoretische Neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Geduld en doorzettingsvermogen is dus een schone zaak!

Tegenslag vs. terugval
Wat obstakels onderweg betreft is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen tegenslag en een terugval. Tussen de 58 en 71% van de mensen vervalt tijdens de eerste ‘veranderingsmaand’ gemiddeld zes keer tijdelijk in een vroeger gedragspatroon. Het grote verschil met een terugval schuilt in de manier waarop met zo’n obstakel wordt omgegaan. Bij een tegenslag ben je in staat om te leren van je ervaring en komt je langetermijndoel niet in gevaar, in plaats van dat je – wat bij een terugval vaak het geval is – hevig gaat twijfelen aan je eigen vermogens.


Het duurt minstens zes weken tot je een nieuwe gewoonte hebt ontwikkeld. Geduld is dus een schone zaak!


Een manier om ervoor te zorgen dat een tegenslag geen terugval wordt, is verwachtingsmanagement. Daarbij is het belangrijk om te onthouden dat de weg naar verandering zelden tot nooit een rechte is. Het is een kromme, een zigzagweg. En hoewel je van tevoren niet altijd kan weten hoe, waar en wanneer een obstakel zich aandient, kan je er wel rekening mee houden dát ‘ie gaat komen. Je kan de klap dan véél makkelijker hebben. Als het dan überhaupt nog als een klap voelt, althans!


Het laatste huiswerk

Met al deze theorie in je achterhoofd is de tijd wellicht rijp om aan de slag te gaan. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan geven we je het volgende mee:

1. Waag je aan een gedachte-experiment. Neem een situatie waarin je graag anders te werk zou willen gaan dan je nu doet. Beschrijf hoe je normaal gesproken in deze situatie reageert en wat je denkt dat er zal gebeuren als je op een andere manier reageert. Stel voor jezelf vast onder welke omstandigheden het veilig voelt om de proef op de som wil nemen. Als het goed voelt, kan je aan de slag!

2. Onderzoek voor jezelf hoe je voorheen met obstakels omging. Neem een moment in je leven waarin je op een (ernstig) probleem stuitte en stel jezelf de volgende vragen:

 • – Wat gebeurde er?
 • – Wat waren de consequenties voor jou? 
 • – Hoe ging je met de situatie om?
 • – Op welke manier had je jezelf kunnen helpen om makkelijker met de gebeurtenis om te gaan?
 • – In conclusie: wat heb je nodig om in de toekomst makkelijker met dergelijke gebeurtenissen om te gaan?

3. Om effectief met obstakels om te kunnen gaan, is het bovendien handig om je persoonlijke risicofactoren in kaart te brengen. Dit kan je doen door beantwoording van de ‘4W-vragen’:

 • Waar – Op welke plekken of in wat voor context bestaat het risico dat je in oude patroon vervalt?
 • Wat – Welke activiteiten, gedachten en gevoelens zorgen ervoor dat je in oude patroon vervalt?
 • Wanneer – Op welke momenten ben je extra kwetsbaar voor terugslag?
 • Wie – Welke mensen in je omgeving dragen (onbewust) bij aan het terugvallen in je oude patroon?

Hou je voortgang zorgvuldig bij. Zorg dat je met volle bewustzijn je stappen volgt. Laat je omgeving weten dat je in een veranderingsproces zit. Wees je ervan bewust dat er tegenslag op je pad kan komen. 

En, niet te vergeten: beloon jezelf voor je inzet – óók als het gewenste resultaat nog op zich laat wachten!


This is the end…

Dit was alweer de laatste aflevering van de serie ‘Zeg maar dag tegen je uitstelgedrag!’. We hopen dat er iets aan hebt gehad! 🙂

Wil je iets voor je medestudenten betekenen? Graag nodigen we je uit om lid te worden van onze vereniging en je aan te sluiten bij de Welzijnswerkgroep!


Doe mee! Deel dit bericht.

De ondergang van de nachtbus

Sinds eind februari is het Nijmeegse nachtleven weer tot leven gekomen, door het loslaten van een verplichte eindtijd in de horeca. Dit betekent dat studenten ook weer thuis moeten komen, op een snelle en veilige manier. Veel studenten hebben een fiets, maar er zijn genoeg mensen die niet naar huis willen of kunnen fietsen, daarvoor kan lopen niet de enige andere betaalbare optie zijn. Daarom vindt AKKU dat de nachtbussen van Nijmegen terug moeten komen.

Een nachtbus is essentieel voor een aantal groepen. Allereerst studenten die zo ver weg wonen, dat het niet te doen is om ‘s nachts nog terug te fietsen, naar bijvoorbeeld Dukenburg. Er zijn ook genoeg studenten, waaronder veel HAN-studenten, die niet op kamers wonen en dus ‘s nachts nog met de trein terug naar het ouderlijk huis moeten. Naar het station lopen is voor veel studenten heel ver en zeker niet aangenaam.  Als een nachtbus ontbreekt, kunnen studenten tot maximaal 12 uur in Nijmegen blijven, waardoor een groot deel van de studentenbeleving wegvalt. Daarnaast hebben veel internationals geen fiets en zijn daardoor afhankelijk van de bus, om niet door de halve stad te hoeven lopen. 

Nu de vraag naar een nachtbus door het openen van het nachtbus weer teruggaat naar de niveaus van voor de corona-pandemie, is het tijd om ook de nachtbussen weer te laten rijden. Breng weigert tot nu toe de nachtbus te herintroduceren, aangezien er geen vraag zou zijn. Dit is een zeer slechte redenering, aangezien de vraag voor openbaar vervoer pas ontstaat als er aanbod is: niemand gaat op de bus wachten als er geen bushalte is. 

Wij pleiten ervoor dat het netwerk van nachtbussen weer terugkomt. Nachtbussen zijn belangrijk voor de sociale ontwikkeling studenten en zijn voor sommigen essentieel. Daarom, voor het belang van alle studenten: Breng de nachtbus terug!

Doe mee! Deel dit bericht.

Inleiding: de uitstellende student


AKKU Welzijn Online: Zeg maar ‘dag’ tegen je uitstelgedrag!’ (1/6)


Je moet nu écht aan de bak, want je werkgroep, je tentamen of de deadline voor je scriptie is morgen al. Er is alleen één probleem: die ene film, die ene serie, die kijkt zó lekker weg, dat je niet vooruit bent te branden…

Herkenbaar? Je bent niet de enige! Voor heel veel studenten vormt uitstelgedrag een groot probleem. In ‘Zeg maar ‘dag’ tegen je uitstelgedrag!’ legt AKKUWelzijn daarom uit hoe uitstelgedrag in elkaar zit en hoe je er – geheel op eigen kracht – voor eens en altijd korte metten mee kunt maken.


De uitstellende student

Dat uitstelgedrag onder studenten een groot probleem is, valt niet te ontkennen: maar liefst 50% zegt bovengemiddeld veel last van uitstelgedrag te hebben. Jammer is dit zeker, maar begrijpelijk net zozeer. Uitstellen is een natuurlijke omgang met stress, aangezien het leven als beginnend student met grote veranderingen gepaard gaat: je gaat op kamers –  vaak ook nog eens in een nieuwe stad – en hebt tijd nodig om je draai te vinden, en vindt die tijd door je minder leuke taken keihard overboord te gooien.

In het verlengde hiervan zijn er natuurlijk de verleidingen van het studentenleven. Tijdens de intro maak je vrienden voor het leven, je maakt kennis met Meter Maandag en bezoekt trouw je huisfeestjes, en voor je het weet is een uitgebreid katerontbijt een stuk aantrekkelijker dan je ochtendcollege statistiek…Uitstellen: wat is het nou écht?

Kijk eens naar de volgende situaties. In welke denk je uitstelgedrag te zien?

 • – ‘Ik begin vanavond wel aan mijn essay, ik ben nu echt niet in de mood…’
 • Een studiegenootje belt je huilend op. Je laat je schoonmaakwerk liggen en gaat haar troosten. 
 • – Je drukt nog een keer de snooze-button van je wekker in. Over tien minuten ga je wel uit bed…

Ja ja, over smaak valt te twisten… Maar over uitstelgedrag, aldus dr. Piers Steel, niet:


“Uitstelgedrag is het er bewust voor kiezen om een taak voor je uit te schuiven, terwijl je weet dat dit tot problemen kan leiden.”En jij?

Stel jij ook dingen uit? Bepaal het voor jezelf aan de hand van de volgende vragen:

1. Maak je met het niet uitvoeren van je taak een bewuste keuze?
2. Is het voor je
eigen bestwil om die taak wél te doen?
3. Is er een deadline voor je taak?
4. Geef je met het niet uitvoeren van je taak
welbewust voorrang aan een makkelijkere, leukere taak die minder belangrijk en urgent is dan de taak die je voor je uitschuift?

Heb je al deze vragen met ‘ja’ beantwoord? Grote kans dat ook jíj je schuldig maakt aan uitstelgedrag!


Hoe nu verder?!

Geen paniek! Je kunt er iets aan doen, en bovendien helemaal zelf!

Benieuwd hoe? Dat stellen we nog even uit…


Tot de volgende aflevering!


Doe mee! Deel dit bericht.